Anbud självständiga trots samma företagsägare

Kammarrätten godkänner en offentlig upphandling där vissa krav inte var uppfyllda vid anbudsgivandet och där två av de vinnande företagen hade samma ägare. Kraven var sådana att de inte behövde uppfyllas förrän senare och företagens anknytning har inte visats ha påverkat anbudens innehåll.

En region hade genomfört en offentlig upphandling av programvaror för totalkonversation, dvs. hjälpmedel för att använda video, text och tal samtidigt i ett samtal, och kontrakt hade tilldelats tre olika företag. Ett företag som förlorat upphandlingen begärde överprövning dels på grund av att de vinnande företagen inte uppfyllde samtliga krav, dels för att två av dem hade samma ägare.

Bristerna i anbuden rörde bland annat att produkterna skulle vara försedda med specifika artikelnummer och att viss information skulle finnas tillgänglig på anbudsgivarnas hemsidor, samt vissa tekniska egenskaper. Att företagen hade samma ägare skulle kunna strida mot ett krav enligt EU-domstolens praxis om att anbudsgivare måste vara oberoende och självständiga från varandra.

Regionen menade att kraven i fråga var sådana som skulle utgöra villkor i ett eventuellt avtal med vinnande företag, inte faktiska krav på produkterna som skulle vara uppfyllda redan i anbuden. Enligt regionen skulle EU-domstolens praxis inte tolkas som att det fanns ett krav på oberoende och självständighet mellan anbudsgivare, men företagen i fråga skulle oavsett vad anses uppfylla ett sådant krav.

Enligt förvaltningsrättens bedömning var kraven så kallade ska-krav, vilka som huvudregel ska vara uppfyllda vid anbudsgivandet. Domstolen menade dock att det för vissa av kraven framgick att de kunde uppfyllas senare. För krav som rörde information på hemsidorna och tillgång till telefonsupport vore det oproportionerligt att begära att detta fanns redan innan leverantörerna visste om de skulle tilldelas kontrakt eller inte.

Rörande företagens självständighet konstaterade förvaltningsrätten att det inte finns något generellt förbud för företag med anknytning till varandra att lämna anbud. För att sådana anbudsgivare ska kunna uteslutas krävs det att deras anknytning påverkat innehållet i anbuden. Domstolen ansåg att företaget som begärde överprövningen inte hade lyckats visa att anbuden i fråga inte hade varit oberoende och självständiga.

Efter överklagande har frågan nu avgjorts av kammarrätten. Domstolen instämmer i förvaltningsrättens bedömning avseende kravuppfyllelsen och i att det krävs att företagens anknytning faktiskt inverkat på anbudens innehåll för att de ska kunna förkastas. Eftersom någon sådan inverkan inte kunnat visas avslås överklagandet.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*