7 april, 2014

Advokaters rapporteringsplikt kan utökas

I en ny rapport om finansiering av terrorism tas regeringens förslag om en ny penningtvättslag upp – vilket kan innebära en utökad rapporteringsplikt för advokater. I rapporten konstateras att finansiering av terrorism sannolikt förekommer i Sverige.

Under år 2013 och år 2014 har sexton myndigheter, bland annat Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, tillsammans med Advokatsamfundet gemensamt utrett den svenska riskbilden för finansiering av terrorism.

Utredningen skedde på uppdrag av regeringen och myndigheterna har idag överlämnat en rapport till regeringen.

Rapporten identifierar ett antal riskområden där det bedöms att åtgärder behövs i det svenska systemet för bekämpning av finansiering av terrorism. Dessutom betonas vikten av att medvetenheten och kunskap om finansiering av terrorism höjs bland myndigheter och så kallade verksamhetsutövare i Sverige.

I rapporten skriver myndigheterna även att finansiering av terrorism sannolikt förekommer i Sverige idag, och att även små penningströmmar kan innebära svåra konsekvenser.

Merparten av finansieringen bedöms också gå från Sverige till personer och organisationer i utlandet. Det finns dock tendenser som pekar mot att finansiering inom Sverige eller till Sverige från utlandet kan komma att öka, enligt rapporten.

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism kan förändringar av svensk lagstiftning bli aktuellt.

Tidigare har regeringen genom en proposition föreslagit en ny lag om penningtvättsbrott och penningbeslag, en ny bestämmelse om penningbeslag i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet och en ny bestämmelse om dispositionsförbud i penningtvättslagen.

En förändring av reglerna på området kan därför väntas i framtiden.

 Vad innebär detta i praktiken?

  • Regeringens proposition innehöll även ett förslag om en utökad rapporteringsskyldighet. Idag omfattas advokater endast av penningtvättslagen om de utför vissa i lagen utpekade tjänster, vilket kan komma att förändras.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se