29 maj, 2019

84-åring påförs skattetillägg – hög ålder kunde inte ursäkta felaktiga uppgifter

Skatteverket påförde skattetillägg när en 84-årig man begärt avdrag för kapitalförlust vid en försäljning av sin andel i ett bolag. Anskaffningsutgiften som mannen hade angivit var nämligen oriktig. Mannen ansåg att deklarationsblanketterna var omöjliga att fylla i, och att han därför skulle befrias från skattetillägget. Kammarrätten avslår nu mannens överklagande eftersom felaktigheterna i mannens uppgifter enligt domstolen inte var ursäktliga.

En 84-årig man begärde avdrag med drygt 800 000 kronor för en kapitalförlust när han sålde sin andel i ett handelsbolag. Skatteverket fann vid en utredning att mannen hade lämnat oriktiga uppgifter som kunde ha lett till att mannens slutliga skatt blev för låg. Därför beslutade Skatteverket att ta ut ett skattetillägg med 260 000 kronor.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten och ville att skattetillägget skulle slopas eller åtminstone sättas ner. Mannen menade att Skatteverket inte hade lyckats bevisa att han lämnat oriktiga uppgifter. Dessutom ansåg han att blanketterna varit omöjliga att fylla i, att Skatteverket tidigare varit passiva och att skattetillägget borde sättas ner på grund av hans höga ålder.

Domstolen konstaterade att det var en stor skillnad mellan anskaffningsutgiften som mannen hade redovisat och den anskaffningsutgift som skatteverket hade räknat ut. Mannen hade inte kunnat förklara vad skillnaden berodde på, eller kunnat bevisa att den redovisade utgiften var korrekt. Därför ansåg förvaltningsrätten att det inte fanns skäl att frångå Skatteverkets beräkningar.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket gjort det mycket sannolikt att mannen hade lämnat en oriktig uppgift som underlag för beskattningen, och att han därför kunde påföras skattetillägg. Därefter hade domstolen att bedöma om mannen ändå kunde befrias från skattetillägget. Domstolen konstaterade att mannens invändning om deklarationsblanketterna var komplicerade, inte var skäl för befrielse från skattetillägg. Vidare påpekade domstolen att mannen trots hans höga ålder varit ekonomiskt aktiv och redovisat intäkter till bolaget. Därför bedömde domstolen att mannen har fullt ansvar för felaktigheter vid uppgiftslämnandet, och att överklagandet därmed skulle avslås. Mannen överklagade till Kammarrätten.

Kammarrätten fastslog att mannen hade angett en alltför hög anskaffningsutgift vid avyttringen, och att förlusten som han ville ha avdrag för därför hade varit för högt beräknad. Domstolen påpekade dock att en uppgift trots det inte kan anses vara oriktig om den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut utan att Skatteverket utrett saken först. Enligt domstolen var uppgifterna som mannen hade lämnat inte av det slaget som uppenbart inte hade kunnat godtas av Skatteverket. Därför menade domstolen att Skatteverkets utredningsskyldighet inte hade aktualiserats, och att mannen alltså hade lämnat en oriktig uppgift som hade kunnat leda till felaktigt beräknad skatt.

Domstolen konstaterade att befrielse från skattetillägg kan ske om tillägget är oskäligt på grund av att felaktigheten berott på bland annat ålder, hälsa eller en felbedömning. Angående den justerade anskaffningsutgiften menade domstolen att en sådan beräkning är komplicerad och medför en relativt hög risk för misstag, och att det kan tas hänsyn till vid bedömning om befrielse. Domstolen påpekade att det framgick att uttagen från bolaget under flera år inte hade påverkat beräkningen av den justerade anskaffningsutgifterna, och att felaktigheterna inte går att ursäkta. Inte heller i övrigt fanns det någonting som kunde medföra att skattetillägget var oskäligt.

Kammarrätten gjorde därför samma bedömning som förvaltningsrätten, och avslog överklagandet.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Göteborg 5471-18

Foto: Kenny Bengtsson / SvD