6 månaders uppsägningstid rimlig trots 22 år gammalt återförsäljaravtal

En traktorleverantör valde att säga upp ett 22 år gammalt muntligt avtal med en återförsäljare. Uppsägningstiden var enligt leverantören sex månader. Återförsäljaren vände sig till domstol med ett skadeståndsyrkande eftersom han ansåg att uppsägningstiden var oskäligt kort efter 22 år. Nu har tvisten avgjorts i Högsta Domstolen, HD, som konstaterar att en uppsägningstid på sex månader varit skälig.

Under sommaren 2013 sade en traktorleverantör upp ett samarbetsavtal med en återförsäljare som varat i 22 år . Avtalet var ingått muntligen, gällde på obestämd tid och gav återförsäljaren exklusiv rätt att sälja leverantörens maskiner inom länet.

Enligt leverantören skulle uppsägningstiden löpa på sex månader, exklusiviteten sluta gälla efter fyra månader och nya beställningar skulle bara accepteras om traktorerna ifråga gick direkt till slutkunder. Återförsäljaren var däremot av en annan uppfattning.

Återförsäljaren hävdade att en sex månaders uppsägningstid inte motsvarade en så kallad ”skälig uppsägningstid”. En sådan är tänkt att motsvara en rimlig anpassningstid för parterna och ge återförsäljare möjlighet att få rimlig avkastning på investeringar, lokaler, personal eller marknadsföring innan avtalet slutar gälla. Därtill ansåg återförsäljaren att han hade rätt till ett avgångsvederlag för den kundkrets som upparbetats åt leverantören i länet. Återförsäljaren krävde sammanlagt 7,7 miljoner kronor i skadestånd.

Återförsäljaren hävdade även att leverantören inte haft någon rätt att tillämpa nya avtalsvillkor under uppsägningstiden vad gäller exklusiviteten och beställningar. Återförsäljaren yrkade därför även på ersättning för avtalsbrott.

För HD fanns det därmed tre frågor att besvara. För det första om sex månader motsvarat en skälig uppsägningstid, för det andra om återförsäljaren hade rätt till något avgångsvederlag och för det tredje om leverantören hade begått avtalsbrott genom att ändra avtalsvillkoren.

Var uppsägningstiden skälig?

Inom svensk rätt saknas det lagstiftning som reglerar återförsäljaravtal. Det innebär att det är helt upp till parterna att reglera avtalets innehåll. När det som i detta fall saknas avtalsvillkor om uppsägningstid blir det upp till domstolen att “fylla ut” avtalet genom att stödja sig på bestämmelser som behandlar liknande avtalsförhållanden.

Efter en granskning av närliggande rättsområden, standardavtal och vad som gäller i andra länder konstaterar HD att det som utgångspunkt bör vara skäligt med sex månaders uppsägningstid för långvariga återförsäljaravtal. Däremot anser HD att ett visst handelsbruk inom en bransch kan leda till att en kortare uppsägningstid tillämpas och att det i vissa särpräglade fall kan tillämpas en längre uppsägningstid.

HD konstaterar att leverantören i detta fall använt sig utav den uppsägningstid som gäller som generell utgångspunkt.  Återförsäljaren hade till stöd för en längre uppsägningstid hänvisat till den långa avtalstiden och de omfattande investeringar som genomförts. HD ansåg dock att detta inte motiverade någon längre uppsägningstid.

Har återförsäljaren rätt till avgångsvederlag?

Avseende frågan om avgångsvederlag konstaterar HD att det kan finnas en möjlighet för återförsäljare att, utöver uppsägningstid, också erhålla ett avgångsvederlag. Däremot krävs det att återförsäljaren har ett extra starkt skyddsbehov, som exempel nämns att återförsäljaren haft en ”osjälvständig ställning”. HD anser i detta fall att återförsäljaren inte haft ett sådant skyddsbehov som motiverar ett avgångsvederlag.

Hade leverantören rätt att ändra avtalsvillkoren?

HD konstaterar att det under uppsägningstiden är tänkt att avtalet ska gälla med oförändrade villkor såvida parterna inte kommit överens om något annat. Därför anses leverantören ha begått avtalsbrott genom att tillämpa nya avtalsvillkor under uppsägningstiden.

Leverantören blir därför skyldig att betala ett skadestånd som motsvarar den försäljningsförlust som återförsäljaren lidit till följd av att avtalsvillkoren ändrades. Detta belopp uppskattas till ungefär 300 000 kronor. Återförsäljaren betraktas dock i detta fall som den förlorande parten och får därför stå för sina egna rättegångskostnader samt måste dessutom ersätta motpartens rättegångskostnader på ca 1,2 miljoner kronor.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Frågan om vad som är skälig uppsägningstid för återförsäljaravtal har länge saknat tydlig juridisk vägledning. Genom detta avgörande klargör HD i vart fall att en skälig uppsägningstid som utgångspunkt ska vara sex månader om inte annat avtalats.
  • Även frågan om rätt till avgångsvederlag för återförsäljare har präglats av osäkerhet. Genom detta avgörande klargörs det att rätten till avgångsvederlag förutsätter ett extra starkt skyddsbehov.

Målnummer: T 85-17

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*