6 oktober, 2016

Inte arbetsmiljöbrott när mekaniker dog på jobbet

Är du arbetsgivare? Har du personalansvar? Är du i en arbetsledande position? Då kan du vara arbetsmiljöansvarig. Om en olyckan är framme och en anställd skadas – eller i värsta fall omkommer – kan du personligen dömas till böter eller fängelse för arbetsmiljöbrott. 

Hösten 2011 inträffade en dödsolycka på en pelletsanläggning. En mekaniker som jobbade på anläggningen skulle vid olyckstillfället försöka åtgärda en pelletspress som läckte olja.

Medan mekanikern arbetade med läckaget hamnade maskinens huvudaxel på drygt 340 kilo i svängning utanför pressen. Mekanikern träffades i ansiktet och avled till följd av skadorna.

Frågan blev ifall olyckan hade kunnat undvikas. Hade arbetsplatsen tillräckliga säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner? Kunde någon av cheferna hållas ansvarig för mekanikerns tragiska bortgång?

Det fanns nämligen inte några skriftliga instruktioner för arbetet med pelletspressen. Platschefen hade inte heller gjort några riskbedömningar för pelletspressen. Mot den bakgrunden kunde det misstänkas att dessa bristfälliga rutiner haft inverkan på olyckan som kostade mekanikern livet. I och med åtalades platschefen vid Jönköpings tingsrätt för arbetsmiljöbrott.

I mål om arbetsmiljöbrott av det slag som det var fråga om i den här rättegången vävs ett annat brott in i arbetsmiljöbrottet. Det formulerades här som ”arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död”. För att chefen skulle kunna dömas krävdes dels att det funnits en brist i arbetsmiljön eller i säkerhetsrutinerna och dels att chefen på grund av denna brist kunde bedömas som så pass oaktsam att det nått upp till straffbar nivå. Det krävs i regel relativt stor oaktsamhet för att kunna bli dömd. Slutligen måste det oaktsamma agerandet (de eventuellt bristfälliga rutinerna) ha ett tydligt orsakssamband med den inträffade dödsolyckan.

Tingsrätten konstaterar att platschefen inte hade uppfyllt sitt arbetsmiljöansvar såtillvida att det saknades tillräckliga rutiner och riskanalyser. Domstolen slår dock fast att det inte hade spelat någon roll om det funnits skriftliga instruktioner för hur arbetet skulle utföras, eller om en tydligare riskbedömning gjorts. Detta eftersom mekanikern de facto hade fått muntliga instruktioner, men som han valde att frångå.

Genom att mekanikern medvetet åsidosatt de muntliga instruktionerna saknade det enligt tingsrätten avgörande betydelse att platschefen inte tagit fram skriftliga instruktioner, eftersom olyckan “i hög grad sannolikt” inte kunnat undvikas. Det saknades därför ett relevant orsakssamband mellan platschefens oaktsamhet och dödsfallet.

Åtalet ogillas därför av tingsrätten. Åklagarens krav om att företaget ska betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot ogillas samtidigt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Arbetsmiljöbrott är brott som regleras i brottsbalken och arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat att den som är skyldig att förebygga ohälsa eller olycksfall kan dömas om hen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen. Det handlar ofta om chefer, avdelningschefer och arbetsledare.
  • Företagsbot är en ekonomisk sanktion som döms ut i samband med brott i näringsverksamhet. Tanken med boten är att företaget ska rätta till de misstag som tidigare gjorts. Beloppet varierar beroende på företagets storlek och brottets allvarlighet. Lägsta beloppet är 5000 kronor och det högsta är 10 000 000 kronor.

 

Foto:  Leif R Jansson / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg / Nils Ivars

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se