17 augusti, 2016

Bländande takpannor ledde till upphävt bygglov

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upphäver nu ett bygglov avseende en omläggning av takpannor. Anledningen är att de nya takpannorna var glaserade så att de reflekterade solljuset med en starkt bländande effekt. Detta anser domstolen vara en tillräckligt betydande olägenhet för grannarna för att bygglovet ska upphävas.

Bygglov krävs i de flesta fall när en nybyggnad eller tillbyggnad ska göras. Om det rör sig om inre eller yttre förändringar av en byggnad som exempelvis att lägga nytt tak eller ommålning så krävs bygglov om byggnaden ligger i ett område med detaljplan. En detaljplan tas fram av kommunen som då beslutar om hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utformas inom ett visst område.

När ett bygglov beviljas ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen. Sådana intressen är bland annat miljö- och hälsoaspekter.

Bakgrunden till tvisten

År 2014 beviljades en kvinna bygglov för byte av takmaterial av en nämnd i Osby kommun. Grannarna klagade eftersom de menade att ljusreflexer från det blanka taket gjorde att de inte kunde vistas i sin egen trädgård. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena.

Länsstyrelsens beslut överklagades sedan till mark- och miljödomstolen som är den specialdomstol knuten till tingsrätten som avgör dessa ärenden.

Grannarna anförde att ljusreflexerna utgör en betydande olägenhet som innebär ett obehag som sträcker sig över en lång tid med start på vårkanten och som varar fram till hösten. Mark- och miljödomstolen hade att bedöma om det rörde sig om en sådan betydande olägenhet att bygglov inte ska meddelas.

En sådan bedömning ska göras med utgångspunkt i vad som i det enskilda fallet kan utgöra betydande olägenhet. Hänsyn ska då tas till områdets karaktär och förhållandena på orten. För att det ska röra sig om betydande olägenhet i lagens mening så måste det vara fråga om mycket väsentliga olägenheter. Mark och miljö-domstolen kom fram till att så inte var fallet i det aktuella ärendet och avslog därför överklagandet. Slutligen överklagades målet till MÖD.

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

MÖD konstaterar inledningsvis att byggnadsverk ska utformas så att de inte medför betydande olägenhet för omgivningen. För att solreflexer från tak ska utgöra sådana väsentliga olägenheter som avses krävs att de är kraftigt bländande och förekommer med hög frekvens. Detta har fastslagits i tidigare avgöranden från MÖD.

Domstolen höll syn på platsen vilket innebär att representanter åkte ut till den aktuella tomten för att kunna bedöma efter egen erfarenhet. När synen genomfördes kunde domstolen se att taket reflekterade solen på ett starkt bländande sätt både när man befann sig på klagandens tomt och inne i bostaden.

MÖD iakttar att taket utgör en relativt stor yta och att takmaterialet har en kupad form. Kupigheten bidrar till att den bländande effekten blir varierande och ”stickande”.

Med hänsyn till dessa omständigheter samt bländningens varaktighet under den tid på året när man ”typiskt sett” vistas i trädgården kommer MÖD fram till att bländningen utgör en sådan betydande olägenhet att bygglov inte borde ha beviljats. MÖD upphäver därmed bygglovet och avslår ansökan.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enbart en dom som upphäver ett bygglov medför inte en skyldighet för fastighetsägaren att vidta åtgärder för att återställa eller riva byggnaden.
  • När en byggnad uppförts eller ändrats utan bygglov kan däremot byggnadsnämnden i kommunen förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Ett rättelseföreläggande kan innebära att en byggnad måste tas bort eller återgå till ursprungligt utseende. Föreläggandet måste vara tydligt utformat så att det inte råder några tvivel om vad det är som ska åtgärdas, det ska även framgå hur lång tid fastighetsägaren har på sig för att göra detta.

 

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Axel Waltré, Lexnova 

karin.arleskar@alltomjuridik.se