11 maj, 2021

Sexuella trakasserier innebär diskrimineringsöverträdelse

Efter information om att anställda blivit sexuellt trakasserade på ett bolag inledde Diskrimineringsombudsmannen ett tillsynsärende gentemot bolaget. Bolaget bedömdes ha överträtt arbetsgivarens diskrimineringsförbud, men anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat en bilfirma efter uppgifter om att en tidigare anställd blivit verbalt sexuellt trakasserad av sin platschef. Chefen ska upprepade gånger kommenterat hennes utseende, kropp och bröst samt kommit med sexuella anspelningar, även inför och gentemot andra anställda. Den anställda kvinnan kontaktade bolagets HR-avdelning som föreslog ett möte med alla inblandade, något som hon drog sig ur för att inte riskera att bli av med jobbet. Efter att kvinnan blivit uppsagd informerade hon även sin arbetsgivare om trakasserierna.

DO påbörjande en granskning avseende två frågor. Först om bolaget uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Därefter prövade DO om bolaget, som arbetsgivare, överträtt förbudet att diskriminera sina arbetstagare.

Två dagar efter att bolaget fick kännedom om trakasserierna påbörjade bolaget en utredning. Till följd av utredningen skulle platschefen bli omplacerad, men denna valde då att avsluta sin anställning. Bolaget hade också uppföljningssamtal med medarbetare, planerade att införa en chefsutbildning och såg över bolagets olika policydokument.

DO bedömer att bolaget uppfyllt sin utredning- och åtgärdsskyldighet genom att tillsätta utredningen skyndsamt samt utreda påståendet om sexuella trakasserier genom olika medarbetarsamtal. Efter en uppföljning konstaterade bolaget att den tidigare jargongen på arbetsplatsen upphört. DO anser därför att åtgärderna uppfyllt diskrimineringslagens krav.

Platschefer har en arbetsledande ställning på arbetsplatsen och därmed ansvarar arbetsgivaren för platschefers handlande. DO bedömer, med bakgrund av detta, att bolaget överträtt diskrimineringsförbudet och därför står bolaget konsekvenserna av platschefens beteende.

De bedömningar som DO gör i sina beslut är inte juridiskt bindande och påverkar inte enskildas möjligheter att själva väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX