8 maj, 2014

Nya redovisningsregler på väg

Nya redovisningsregler ska underlätta och minska kostnaderna för mindre företag – och motverka korruption inom vissa branscher. Tyvärr är dock inte alla effekter positiva.

De svenska reglerna om företags offentliga redovisning grundar sig idag till stor del på EU:s redovisningsdirektiv. I juni år 2013 antogs dock ett nytt redovisningsdirektiv. En utredning har därför på regeringens uppdrag lämnat de lagförslag som krävs för att genomföra det nya direktivet i svensk lagstiftning.

Utredningen föreslår bland annat att det införs fler kategorier av företag i redovisningsreglerna. Utöver dagens ”små” och ”stora” företag, införs ”medelstora” och ”företag av allmänt intresse”. Detta ska göra det möjligt att bättre anpassa redovisningskraven efter företagens olika storlek och betydelse.

Utredningen föreslår också att kraven på tilläggsupplysningar minskas, framför allt för små företag. Bland annat avskaffas kraven på att lämna upplysning om löner, sociala avgifter och pensionskostnader samt om fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika länder.

Dessutom föreslås att det införs en ny lag om rapportering av vissa betalningar till myndigheter.

En ökad öppenhet om betalningar som vissa företag verksamma inom utvinningsindustrin och avverkning av primärskog gör ska bland annat motverka korruption. Bestämmelserna innebär att dessa företag årligen måste offentliggöra rapporter över betalningar som de har gjort till myndigheter i de länder där de är verksamma.

Utredningen lämnar även förslag på en större mängd övriga justeringar av den svenska redovisningslagstiftningen som krävs för att genomföra EU:s nya redovisningsdirektiv.

Utredningen gör bedömningen att förslagen kommer att leda till avsevärt minskade administrativa kostnader för de små företagen och i viss mån även för de medelstora. Däremot leder de till något ökade kostnader för stora företag och företag av allmänt intresse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2015 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du som företagare bör gå igenom de nya reglerna med din revisor för att se hur verksamheten på bästa sätt kan anpassas och redovisningen bli så kostnadseffektiv som möjligt.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se