fbpx
 

Entreprenadrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz i entreprenadrätt! Inom entreprenadrätten har juridiken en speciell ställning, då man i branschen ofta tillämpar gemensamma standardavtal utformade för att fungera på många olika situationer. Entreprenadrätt kan exempelvis användas vid tvister och delade meningar mellan beställare och leverantör i byggsammanhang. Det kan gälla allt från upphandling till olika avtal gällande olika byggprojekt.

Hermans bygg har varit ansvarig att bygga en kontorsbyggnad. Med beställaren har man har kommit överens om ett fast pris per våningsplan. Under arbetets gång kommer beställaren på att hen vill ha ytterligare två våningsplan. För detta tilläggsarbete (ÄTA) kommer parterna överens om att kostnadsberäkningen ska ske på löpande räkning. När beställaren sedan får räkningen, och ser att kostnaden nästan är dubbelt så hög för de ytterligare två våningsplanen, protesterar de. De menar att detta inte kan vara skäligt. Hermans bygg menar å sin sida att man har haft höga kostnader och att det vinstpåslag man har gjort på 20 % är fullt skäligt. Vad gäller?
20 % i vinstpåslag kan inte anses oskäligt. Så länge Hermans bygg kan redovisa vilka kostnader de haft har de rätt att få betalt i enlighet med sitt krav.
Har inget avtalats anses ett vinstpåslag på 10 % som ”skäligt pris”. Hermans bygg har därför tagit för mycket betalt.
Eftersom inget pris avtalats mellan parterna har Hermans bygg, i egenskap av icke-statlig aktör, rätt att ta vilket pris företaget vill.

Rätt!

Fel!

Företaget Spiksäkert AB har vunnit en upphandling för att bygga en förskola. Parterna har avtalat om att AB04 ska tillämpas. Av förfrågningsunderlaget som kommunen (beställaren) tillhandahållit framgår det inte klart hur marken under den tilltänkta förskolan ser ut. När arbetet är igång upptäcks att marken på ett flertal ställen har mjuk lera. Därför måste Spiksäkert AB göra ett ganska omfattande pålningsarbete som kostar tre miljoner kronor. Företaget fakturerar kommunen för det extra arbetet. Kommunen vägrar dock att betala eftersom den menar att det av förfrågningsunderlaget framgick att det kunde finnas mjuk lera på vissa ställen. Spiksäkert AB medger att det visserligen var saker som tydde på att det kunde finnas lera, men att det är beställaren som under alla omständigheter står risken för oklarheter i förfrågningsunderlaget.

Har företaget rätt att få betalt för pålningsarbetet?
Vid oklarheter i förfrågningsunderlaget ska enligt AB04 den för entreprenören mest fördelaktiga tolkningen väljas. Spiksäkert AB har därför rätt att få betalt för hela summan.
Det finns inget i AB 04 som reglerar denna situation. Tvisten får därför lösas i domstol med ledning av allmänna kontraktsrättsliga principer
Eftersom förekomsten av lera var trolig borde Spiksäkert AB ha räknat med risken för pålningsarbetet när de lämnade sitt anbud. Företaget har inte rätt att få betalt.
Eftersom förekomsten av lera var trolig, men inte säker, delar entreprenören och beställaren alltid på risken. A AB har rätt att få betalt för hälften, alltså 1,5 miljoner kronor.

Rätt!

Fel!

Mikaelas El är en underentreprenör i ett stort renoveringsprojekt av affärslokaler. För arbetet har man avtalat om att AB04 ska gälla. Totalentreprenören har tillhandahållit ritningar hur de vill att elen ska dras. Mikaelas El, som är ivriga att bli klara komma igång med nästa projekt, gör ingen närmare bedömning av hur lämplig den el-lösning som föreslagits är. Hade Mikaelas el varit uppmärksamma hade företaget ganska enkelt kunnat konstatera att ritningarna var felaktiga. När arbetet är klart och de nya hyresgästerna flyttar in uppstår regelbundna problem med kortslutningar. Ägaren av lokalerna vänder sig till entreprenören som i sin tur vänder sig till Mikaelas el.

Vem bär ansvaret för de dåliga el-lösningarna?
Även om totalentreprenören tillhandahållit ritningar åligger det alltid en underentreprenör att agera fackmässigt. Eftersom Mikaelas el borde ha upptäckt felet i ritningarna och underrättat totalentreprenören är företaget ansvarigt för felet.
Den part som tillhandahållit ritningar ansvarar alltid för att innehållet i dem är korrekt. Även om Mikaelas el borde ha upptäckt felet, vilket företaget alltså inte gjorde, kan det inte hållas ansvarigt.
Mikaelas el är ansvarigt eftersom företaget redan i anbudsstadiet borde ha uppmärksammat felet med ritningarna och underrättat huvudentreprenören innan anbud lämnades. Beställaren får dock vända sig till sin entreprenör för skadestånd eftersom denna ansvarar för de fel som underentreprenören gör.

Rätt!

Fel!

Magnus måleri ska utföra ett måleriarbete. För arbetet har parterna avtalat om att AB04 ska gälla. Det visar sig under arbetets gång att beställaren har missat att få med de fönsterkarmar som ska målas i förfrågningsunderlaget. Arbetet utgör ett så kallat ÄTA-arbete. Beställaren vill nu att Magnus måleri ska måla fönsterkarmarna. Magnus måleri, som tycker att beställaren har varit ganska jobbig och har mer samma lönsamma projekt på gång, vill helst inte utföra något ytterligare arbete.

Kan Magnus måleri vägra?
Nej, Magnus måleri har under entreprenadtiden en skyldighet att utföra sådana ÄTA-arbeten som beställaren vill ha utförda.
Ja, eftersom det är beställaren som ansvarar för de felaktiga uppgifterna finns ingen skyldighet för Magnus måleri att utföra ÄTA.
Nej, Magnus måleri har under entreprenadtiden en skyldighet att utföra ÄTA som beställaren vill ha utfört. De har däremot alltid rätt till ett extra vinstpåslag på 10 % eftersom det är beställaren som ansvarar för de felaktiga uppgifterna.

Rätt!

Fel!

Soprano är ett byggföretag som har gett sig in i en upphandlingsprocess rörande en fontän. Beställaren är en kommun. Soprano ser ett flertal felaktigheter i förfrågningsunderlaget och funderar nu på hur de ska förhålla sig till felaktigheterna när de lämnar anbud.
Soprano behöver inte säga något till beställaren utan kan lämna ett anbud beräknat enligt det felaktiga förfrågningsunderlaget.
Soprano har en skyldighet att underrätta beställaren om felaktigheterna i förfrågningsunderlaget. Annars riskerar bolaget skadeståndsskyldighet. Sopranos bör sedan lämna ett anbud – ”ett pris” – som motsvarar de korrekta förutsättningarna.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Entreprenadrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om entreprenadrätt – har du koll på de vanligaste standardavtalen AB 04 och ABT 06?