Villkor

 

Allmänna villkor - www.alltomjuridik.se 

 • Om avtalet

Nedanstående villkor gäller för besökare (”Besökare”) av alltomjuridik.se ("Webbplatsen"). Genom att besöka webbplatsen accepterar Besökare villkoren.

 • Information på webbplatsen

På webbplatsen finns juridisk information tillgänglig för Besökare av webbplatsen. Informationen är av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning.

Allt om Juridik arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på alltomjuridik.se är korrekta, men kan ej garantera detta.

Allt om Juridik använder så kallade cookies på alltomjuridik.se. Genom att använda webbplatsen anses Besökare ha samtyckt till användandet av cookies. Om du som Besökare inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Allt om Juridik har rätt att registrera samt föra statistik över Besökares användning av tjänsten.

 • Registrering på alltomjuridik.se

Inloggningsuppgifter till www.alltomjuridik.se är personliga och kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

Material på Allt om Juridik får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda material på sådant sätt att Allt om Juridik drabbas av olägenhet eller skada.

Genom att registrera sig som medlem på webbplatsen samtycker den som registrerar sig till att erhålla Allt om Juridiks nyhetsbrev. En registrerad användare kan när som helst avregistrera sig från framtida utskick.

 • Anti-spam policy

Allt om Juridik tar avstånd från så kallad spam. Som kund hos oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. 

Vill du inte motta våra nyhetsbrev eller automatiska utskick kan du enkelt avregistrera dig från fler utskick via en länk i e-postmeddelandet.

 • Personuppgiftshantering

Genom att registrera sig på webbplatsen samtycker Besökare till att deras personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Besökare kan när som helst återkalla ett tidigare samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande om detta till Allt om Juridiks kundservice, info@alltomjuridik.se.

 • Immateriella rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till produkter, material och tjänster – inklusive, men inte uteslutande, material på webbplatsen och i e-postutskick – som tillhandahålls av Allt om Juridik, tillkommer Blendow Publishing.

Blendow Publishing äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som erhållits av rättighetsinnehavare för publicering på Alltomjuridik.se.

Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan skriftligt tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk.

 • Ansvarsbegränsning

Information på webbplatsen samt information som på annat sätt förmedlas av Allt om Juridik tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet. Allt om Juridik förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen.

Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls på alltomjuridik.se eller som på annat sätt förmedlas av Allt om Juridik, till exempel – men inte uteslutande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Publishing. Blendow Publishing åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot den som använt webbplatsen eller information som på annat sätt tillhandahållits av Allt om Juridik. Besökare har därmed ingen rätt att kräva Allt om Juridik på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till Allt om Juridik eller Blendow Publishing.

Besökare är införstådd med att de avtalsmallar som finns tillgängliga på hemsidan utgör ett exempel på hur avtal kan se ut. Det är alltid upp till Besökare att avgöra om avtalet har det innehåll Besökare önskar. Besökare ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav.

 • Missbruk och konkurrerande verksamhet

Blendow Publishing förbehåller sig rätten att stänga av en kund från alltomjuridik.se som brukar tjänsten i strid med de allmänna villkoren.

Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka och säga upp avtal till omedelbart upphörande om kund direkt eller indirekt bedriver med Allt om Juridik konkurrerande verksamhet.

Missbruk av funktionerna på alltomjuridik.se är absolut förbjudet - exempel på missbruk är bland annat, men inte uteslutande - att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på annat sätt använda alltomjuridik.se på ett otillåtet sätt.

Om en Besökare företar handlingar i syfte att försämra Allt om Juridiks tjänst, förstöra Allt om Juridiks renommé eller liknande, har Blendow Publishing rätt att, förutom att stänga av Besökare, erhålla från Besökare ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Allt om Juridiks positiva kontraktsintresse.

 • Ändring av allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare. Allt om Juridik förbehåller sig även rätten att, vid behov ändra villkoren utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att hålla sig informerad om de villkor som gäller.

De allmänna villkoren ändrades senast 2017-09-05.

 • Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras vid allmän domstol. Tvisten ska avgöras enligt svensk lag.

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Trygg Juridik Certifikat

 • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

  Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

 • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

 • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
 • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
 • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB