Villkor

 

Villkor för användande av Alltomjuridik.se

 

Allmänt om Villkoren

Nedanstående villkor gäller för besökare (”Besökare”) av alltomjuridik.se ("Webbplatsen") samt för Trygghetskunder (”Kunder”). De villkor som gäller för Besökare av webbplatsen gäller också för Kund.

Genom att besöka webbplatsen accepterar Besökare villkoren. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de villkor som gäller.

Alltomjuridik.se, (”Allt om Juridik”) ägs och drivs av Blendow Publishing AB, 556954-9628. Ansvarig utgivare är för närvarande Marcus Bouvin.

 

1. Information på webbplatsen

På webbplatsen finns juridisk information tillgänglig för besökare av webbplatsen. Informationen är av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning i ett enskilt fall.

Allt om Juridik arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på alltomjuridik.se är korrekta, men garanterar på intet sätt att de är det.

Allt om Juridik använder så kallade kakor (cookies) på alltomjuridik.se. Om en Användare inte samtycker till användandet av kakor kan kunden begränsa användandet i sin webbläsare. Har användare begränsat användandet av kan detta påverka funktionen för vissa tjänster på hemsidan. Om Besökare inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare ska denne anses ha samtyckt till att kakor används på alltomjuridik.se.

 

2. Registrering på Allt om Juridik

Genom att registrera sig som medlem på webbplatsen samtycker användaren till att erhålla Allt om Juridiks nyhetsbrev. Användare kan när som helst avregistrera sig från framtida utskick.

 

3. Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter

Genom att registrera sig på webbplatsen samtycker Besökare till att deras personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Besökare kan när som helst återkalla ett tidigare samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande om detta till Allt om Juridiks kundservice, info@alltomjuridik.se.

Genom användning av Allt om Juridiks tjänster samtycker Besökare till att låta Allt om Juridik registrera samt att föra statistik över Besökares användning av tjänsten.

Vid användning av förmedlingsfunktionen "sök rådgivare" på Allt om Juridik samtycker Besökare till att Allt om Juridik vidareförmedlar dennes kontaktuppgifter till anslutna företag samt att Allt om Juridik får vidareförmedla Besökares kontaktuppgifter till Allt om Juridiks samarbetspartners.

Besökare och Kund garanterar att uppgifter som lämnas om annan inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt eller sekretess.

 

4. Upphovsrätt

Allt om Juridik äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som erhållits av rättighetsinnehavare för publicering på Alltomjuridik.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter förblir dock hos upphovsrättsinnehavaren. Övrigt material, exempelvis – men inte uteslutande – texter, grafik, bilder och logotyper som finns på alltomjuridik.se ägs av Allt om Juridik och är immaterialrättsligt skyddat av bland annat lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får endast återges efter överenskommelse med Allt om Juridik.

 

5. Ansvarsbegränsning

Allt om Juridik och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i Allt om Juridiks tjänster och eventuella skador som kan uppstå till följd av användandet av denna. Användandet av information eller material som finns på Allt om Juridiks sker på egen risk.

Besökare och Kund vet att de avtalsmallar som finns tillgängliga på hemsidan utgör ett exempel på hur avtal kan se ut. Det är alltid upp till Besökare/Kund att avgöra om avtalet har det innehåll Besökare/Kund önskar, och Allt om Juridik tar inte ansvar för om det inte är så. Besökare/Kund ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav.

All information från Allt om Juridik, inklusive svar på frågor, ska ses som övergripande information och kund som väljer att agera utifrån svaret gör det helt på egen risk. Allt om Juridik ikläder sig således inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund eller Besökare.

Användandet av Allt om Juridiks förmedlingstjänst av juridiska rådgivare sker helt på egen risk. Allt om Juridik står utanför eventuella överenskommelser som ingås mellan Besökare/Kund och juridiska rådgivare och tar därför inget ansvar för eventuella tvister som kan uppstå dem emellan.

Besökare/Kund har ingen rätt att kräva Allt om Juridik på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av andra omständigheter som kan härledas till verksamheten, såsom förlitande på felaktiga uppgifter, bristfällig/felaktig information eller avstängning från alltomjuridik.se.

 

6. Befriande omständigheter

Allt om Juridik kan inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra någon förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en omständighet som är utanför Allt om Juridiks kontroll.

Befriande omständighet ska anses vara bland annat, men inte uteslutande, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse, olyckshändelse av större omfattning och liknande händelser.

 

7. Missbruk av Allt om Juridiks tjänster

Missbruk av funktionerna på alltomjuridik.se är absolut förbjudet - exempel på missbruk är bland annat, men inte uteslutande - att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra Användares användning av alltomjuridik.se.

Om en Besökare/Kund företar handlingar i syfte att försämra Allt om Juridiks tjänst, förstöra Allt om Juridiks renommé, missleda Allt om Juridiks företag, eller motsvarande för övriga företag som ägs av BG Publishing AB, genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Allt om Juridik rätt att, förutom att stänga av Besökare/Kund, erhålla från Besökare/Kund ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Allt om Juridiks positiva kontraktsintresse.

Besökare/Kund är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat dataprogram med eventuella negativa egenskaper innan material överförs till Allt om Juridik.

 

8. Sanktioner

Allt om Juridik ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på webbplatsen och förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor.

Allt om Juridik äger rätt att utan att ange skäl stänga av Besökare/Kund som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller Allt om Juridiks allmänna villkor. Allt om Juridik äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Besökare/Kund stängas av med omedelbar verkan.

 

9. Tillämplig lag

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras vid allmän domstol enligt svensk lag.

 

Särskilda villkor Trygghetspaket

Allmänna villkor – Allt om Juridik Trygghetspaket

 • 1 OM AVTALET

Detta avtal gäller mellan kunden och Blendow Publishing AB/Allt om Juridik för anslutning till Allt om Juridiks tjänster.

 • 2 TJÄNSTENS OMFATTNING

Tillgång till publicerat material på www.alltomjuridik.se.
Rätt att nyttja Allt om Juridiks Legal Support för vägledning i juridiska frågor
Rätt att använda Allt om Juridiks avtalsmallar med möjlighet att komplettera varje mall med egen logotype.

 • 3 ANVÄNDNING

Kunden har rätt att nyttja den information som presenteras på Allt om Juridiks hemsida www.alltomjuridik.se och i e-postutskicken.

Informationen får i övrigt återges endast efter överenskommelse med Allt om Juridik samt med beaktande av upphovsrättslagen och personuppgiftslagen.

Inloggningskoderna är personliga och kunden äger ej rätt att lämna ut koderna till annan.

Tjänsten får endast nyttas för beställarföretagets interna juridiska spörsmål och inte under några omständigheter för tredje part.

Allt om Juridik har rätt att registrera samt föra statistik över kundens användning av tjänsten.

Allt om Juridik använder så kallade kakor (cookies) på sin hemsida. Om kunden inte samtycker till användandet av kakor kan kunden begränsa användandet av kakor i sin webbläsare. Kunden står i detta fall för risken att vissa tjänster på hemsidan inte fungerar korrekt. Om kunden inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare anses kunden ha samtyckt till att kakor används på Allt om Juridiks hemsida.

 • 4 TRYGGHETSPAKETETS GILTIGHETSTID

Tjänsten gäller i 12 månader om inte annat har avtalats.

 • 5 FÖRLÄNGNING OCH UPPSÄGNING

Efter det första året kommer kund kontaktas med ett erbjudande om att förlänga Trygghetspaketet. År två och framåt kommer, om inte annat har avtalats, tjänsten förlängas automatiskt med ytterligare 12 månader då den innevarande perioden upphör om inte kund aktivt säger upp avtalet. Innan perioden går ut ska kunden informeras om att avtalet kommer att förlängas om inte kunden säger upp avtalet. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Tjänsten kan inte sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut.

I det fall kunden ej vill förlänga sitt abonnemang måste denne säga upp abonnemanget senast 30 dagar innan den innevarande abonnemangsperiodens utgång. Uppsägning skall ske via e-post till info@alltomjuridik.se eller med rekommenderat brev.

 • 6 PRIS OCH BETALNING

Priset för tjänsten framgår av orderbekräftelsen som skickas till kunden efter beställning. Priserna är alltid exklusive moms.

Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början ordinarie priset.

Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.

 • 7 TEKNISKT UNDERHÅLL

Allt om Juridik förbehåller sig rätten att utföra databastekniska åtgärder vid behov. Om åtgärderna innebär olägenheter för kunderna skall åtgärderna i första hand utföras under nattetid. Information om planerade åtgärder publiceras på hemsidan.

 • 8 MISSBRUK OCH KONKURRERANDE VERKSAMHET

Allt om Juridik förbehåller sig rätten att stänga av en kund som brukar tjänsten i strid med avtalet, exempelvis genom att dela ut sina behörighetskoder eller genom att otillåtet göra material framtaget av Allt om Juridik tillgängligt för allmänheten.

Allt om Juridik förbehåller sig rätten att neka abonnemang, liksom att säga upp abonnemangsavtal till omedelbart upphörande, till personer som direkt eller indirekt bedriver med Allt om Juridik konkurrerande verksamhet.

 • 9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för tjänsten är Allt om Juridiks egendom. Kunden får inte utnyttja tjänstens innehåll till något annat än vad avtalet tillåter.

 • 10 ANSVARSBEGRÄNSNING

Allt om Juridik och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i Allt om Juridiks tjänster och eventuella skador som kan uppstå till följd av användandet av denna. Användandet av information eller material som finns på Allt om Juridiks sker på egen risk.

Kund vet att de avtalsmallar som finns tillgängliga på hemsidan utgör ett exempel på hur avtal kan se ut. Det är alltid upp till Besökare/Kund att avgöra om avtalet har det innehåll Besökare/Kund önskar, och Allt om Juridik tar inte ansvar för om det inte är så. Besökare/Kund ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav.

All information som tillhandahålls av Allt om Juridik, inklusive svar på frågor från Legal Support, ska ses som övergripande information och kund som väljer att agera utifrån svaret gör det helt på egen risk. Allt om Juridik ikläder sig således inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund.

Allt om Juridik åtar sig inget ansvar för eventuella fel, brister eller dröjsmål i tjänsten. Kund har ingen rätt att kräva Allt om Juridik på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av andra omständigheter som kan härledas till verksamheten. Under inga omständigheter utgår ersättning för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

 • 11 FORCE MAJEURE

Allt om Juridik kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Allt om Juridik inte råder över, t.ex. sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof etc.

 • 12 ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare och kan ändras i samband med ny beställningsperiod. Allt om Juridik förbehåller sig även rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod ändra villkoren utan föregående godkännande från kunden. Detta kan komma att ske vid t.ex. lagändringar. Är ändringarna av väsentlig betydelse för kunden kommer kunden att kontaktas.

De allmänna villkoren ändrades senast 2017-03-06.

 • 13 TVIST

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras vid allmän domstol. Tvisten skall avgöras enligt svensk lag.

 

Särskilda villkor för Allt om Juridiks kursverksamhet Juridikdagen

 • Beställarens ansvar

Det åligger beställaren av ospecificerade platser att inkomma med uppgifter om namn och e-post på deltagare. I annat fall kommer information inför kursen skickas till beställaren av kursplatserna. Det är även beställarens ansvar att lämnade kontaktuppgifter till kursdeltagare är korrekta.

 • Betalningsvillkor

Fakturering sker i samband med bokning, 10 dagar netto. Fakturan måste vara betald innan kursstart. Moms tillkommer med 25 procent.

Allt om Juridik förbehåller sig rätten att ställa in eller byta kursdatum vid behov. Skulle detta bli aktuellt kommer anmälda deltagare informeras om detta och även få tillbaka hela kursavgiften. Vid inställd eller flyttad kurs återbetalar Allt om Juridik endast erlagd kursavgift och ingen annan eventuell kostnad som detta kan ha medfört för beställaren.

Vi förbehåller oss rätten att i förekommande fall neka deltagare från konkurrerande verksamheter tillträde till våra kurser.

 • Ombokning

En kursanmälan är bindande och kan inte avbokas.

Du har möjlighet att kostnadsfritt omboka din kursplats fram till och med 30 dagar innan aktuellt kurstillfälle. Är det mindre än 30 dagar kvar, men 14 dagar eller mer kvar, tar vi ut en ombokningsavgift på 1 980 kronor. Vid mindre än 14 dagar till det aktuella kurstillfället finns det tyvärr ingen möjlighet att omboka din kursplats.

Ombokning ska göras genom att beställaren skickar ett e-postmeddelande till Allt om Juridik på ombokning@alltomjuridik.se inom ovan nämnda tidsrymd. Ombokning på annat sätt godkänns inte. Av e-postmeddelandet ska beställarens namn, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer samt vilken kurs och kursdatum som ombokningen gäller framgå.

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Trygg Juridik Certifikat

 • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

  Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

 • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

 • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
 • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
 • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB