Tandhygienist sparkad – röjde patienters ”rätta åldrar” till Migrationsverket

En tandhygienist fick under hösten 2016 sparken från sin anställning med anledning av att han återkommande rapporterat om asylsökande patienters ”rätta ålder” till Migrationsverket. Mannen väckte efter avskedandet talan mot sin arbetsgivare Region Gotland och krävde dels att avskedandet skulle ogiltighetsförklaras samt att han skulle få skadestånd. Tingsrätten tyckte visserligen inte att det varit rätt att avskeda mannen, men ansåg dock att det funnits tillräckligt starka skäl för uppsägning.

Röjde uppgifter om "rätta åldrar"

En man som arbetade som tandhygienist för Region Gotland avskedades efter att det uppdagats att han vid flertalet tillfällen under hösten 2016 rapporterat in till Migrationsverket om asylsökandes ”rätta åldrar” efter att ha genomfört tandundersökningar och gjort bedömningar på patienternas visdomständer.Region Gotland ansåg att tandhygienistens agerande utgör ett brott mot sekretessen som råder inom sjukvården samt att han varit illojal mot Region Gotland som arbetsgivare och att det därför fanns skäl för avsked. 

Tandhygienisten stämde därefter Region Gotland och gjorde gällande att avskedandet varit felaktigt. Enligt mannen hade han blivit "uppmuntrad" av en företrädare från Migrationsverket att rapportera in misstankar gällande asylsökandes åldrar. Han uppgav även att han "kände en oro" för att barn ska vistas tillsammans med vuxna på HVB-hem.

Skäl för uppsägning men inte avskedande

Inom sjukvården råder sekretess och tystnadsplikt om patienters personliga förhållanden och dessa får uppgifter får inte röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Dessa särskilda skäl bestäms i lag.

Tingsrätten ansåg inte att det funnits några särskilda skäl för tandhygienisten att röja patientuppgifterna. Hade det funnits anledning till att åsidosätta sekretessen hade tandhygienisten inte heller varit behörig att fatta ett sådant beslut utan borde ha tagit ärendet vidare inom organisationen innan han kontaktade Migrationsverket om misstankarna. Tandhygienistens invändning om att Migrationsverket "uppmuntrat" honom att lämna uppgifter om patienters ”rätta ålder” kunde heller inte bevisas. Att mannen personligen känt oro inför att ”vuxna” vistades på HVB-hem ansågs inte ursäkta att han brutit mot sekretessen på en arbetsplats där de anställda får tillgång till omfattande sekretessbelagd och känslig information.

Tingsrätten bedömde dock inte att mannens syfte hade varit att äventyra den omfattande sekretess som finns inom sjukvården. Trots att han genom sitt agerande brutit mot offentlighet- och sekretesslagen, tandvårdslagen samt patientdatalagen ansåg tingsrätten inte att det fanns tillräckliga skäl för att avskeda honom. Däremot ansåg domstolen att det funnits anledning till uppsägning. Eftersom det inte funnits tillräckliga skäl för ett avskedande så fick mannen rätt till skadestånd på 35 000 kronor, men anställningen fick han dock inte tillbaka.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få röja sekretessbelagda uppgifter så ska det finnas tydligt stöd i lag och beslut om detta måste tas av en behörig person på arbetsplatsen.
  • För att få avskeda en anställd enligt Lagen om anställningsskydd så måste den anställde ”grovt åsidosatt” sina förpliktelser mot arbetsgivaren. Det är många gånger svårt för arbetsgivaren att hävda att skäl för avskedande finns!
  • Finns det skäl för uppsägning men inte avskedande så ska den avskedade inte få tillbaka jobbet men kan ha rätt till skadestånd.

 

Foto: Lennart Nygren/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB