"Vi är nöjda med kurserna och tycker att de är ett väldigt bra utbildningskomplement för mig och mina kollegor." - Bertil Magnusson Fastighetschef, Svenska kyrkan Östersund
"Ett fullständigt juridiskt utbildningsutbud som säkerställer att vi har relevant kompetens i organisationen." - Johana Lindblad KMA Samordnare, Mobil Bygg AB
"Ett brett utbud som ständigt uppdateras vilket gör att vi alltid har relevant och bra kunskap att hämta!" - Timmy Le Persson Nordic HR Generalist, Ria Financial Services Sweden AB

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

- allt du behöver veta om GDPR

Även om GDPR tillämpades för över tre år sedan så är det minst lika viktigt för ditt företag att idag följa de nya kraven som dessa regler ställer, även i egenskap att se till att ert varumärke inte tar skada. Dock är det också möjligt att ni i företaget, likt många andra, har eventuellt misstolkat viss aspekter i den nya dataskyddsförordningen, vilket lett till onödiga begränsningar i exempelvis er marknadsföring.

Med vårt digitala kurspaket inom GDPR får du och dina kollegor all kunskap ni behöver för att säkra och färdigställa GDPR-arbetet på företaget. I paketet ingår 15 kurser, det guidar er i genom allt det övergripande, fördjupande samt avdelningsanpassade regelverk som GDPR ställer krav för idag.

Vid beställning har alla i ert företag obegränsad tillgång till kursutbudet under ett helt år. Ni kan under året ta del av kurserna när ni vill och hur många gånger ni vill. Snabbt och smidigt på surfplatta, mobil eller dator – allt som krävs är internetuppkoppling. Alla som går en kurs får också ett kursintyg!

Följande kurser ingår:

Total kurslängd: 12 timmar

11880:-

Dataskyddsförordningen GDPR

3900:-
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebär stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter - vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. Kundregister, e-postadresser och uppgifter om anställda är alla exempel på vad som räknas som personuppgifter. I vår digitala kurs går Maria Lindegård Eiderholm igenom den nya dataskyddsförordningen och de nya krav som regleringen fört med sig. Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att kunna efterleva reglerna. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i dessa frågor, granskar företag och deras hantering av personuppgifter. Har du inte säkrat ditt företags efterlevnad ännu så är det hög tid att börja nu! Kurslängd: 100 minuter

GDPR fördjupning för HR och ekonomi

2900:-

I denna fördjupningskurs får du lära dig om det interna arbetet som krävs för att din organisation ska uppfylla de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Hanterar du personuppgifter internt är det minst lika viktigt att säkerställa rutiner för detta som för extern behandling för personuppgifter, som exempelvis vid marknadsföring. Kursen ger svar på de vanligaste frågor som finns gällande personuppgiftsbehandling för personer verksamma inom HR, administration och ekonomi och hjälper dig att säkerställa att du följer GDPR efter 25 maj 2018.

Kurslängd: 57 minuter

GDPR: ett år senare

2900:-
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebar stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter – vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. I vår digitala kurs går Maria Lindegård Eiderholm igenom vad GDPR och svensk kompletteringslagstiftning har inneburit, de rapporter som Datainspektionen presenterat, de ärenden som Datainspektionen har arbetat med sedan GDPR trädde ikraft samt några av de administrativa sanktionsavgifter som utfärdats i Europa hittills. Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att fortsätta ditt arbete externt samt internt med efterlevnaden av GDPR, kunskap om hur du ska hantera personuppgiftsincidenter samt ger dig praktiska råd om hur personuppgifter ska hanteras på webbplatser, sociala medier och för molntjänster. Om du påbörjade ditt företags efterlevnad av GDPR ska du även i fortsättningen se till att GDPR-säkra framtida projekt och avtal! Kurslängd: 80 minuter

GDPR för offentlig sektor

795:-
I denna fördjupningskurs ger vi dig möjligheten att fördjupa dig avseende de krav för personuppgiftshantering som är specifika för den offentliga sektorn. Kursen går igenom de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter inom en myndighet, gränsdragningen mellan offentlighets – och sekretesslagstiftning, allmänna handlingar och GDPR. Du kommer även få kunskap om dataskyddsombud och dess uppgifter då en myndighet är skyldig att ha ett sådant och detta för att säkerställa att din organisation följer GDPR. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i GDPR. Kurslängd: 14 minuter

GDPR för konsulter

1900:-
I denna fördjupningskurs får du lära dig om det arbetet som krävs för att du som antingen köper eller säljer konsulttjänster ska uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen, GDPR. Hanterar du personuppgifter som företag när du säljer eller köper konsulttjänster eller som individ som agerar konsult är det viktigt att du vet vad som gäller. Kursen ger svar på de vanligaste frågor som finns gällande personuppgiftsbehandling för uppdragsgivare och uppdragstagare och hjälper dig att säkerställa efterlevnaden av GDPR efter 25 maj 2018. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i GDPR. Kurslängd: 21 minuter

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter

1900:-
Har ni verksamhet som sträcker sig till länder utanför EU? Innebär det överföring av personuppgifter? Använder ni programmerare eller har ni outsourcat verksamhet utanför EU/EES? Vilka skyddsåtgärder måste iakttas för att hålla sig inom ramarna för GDPR och annan dataskyddslagstiftning? Vad innebär den uppmärksammade Schrems II-domen för företagare som hanterar personuppgifter till eller från tredjeland? Överföring av personuppgifter utanför EU/EES är förbjudet om det inte är uttryckligen tillåtet enligt GDPR. I kursen får du lära dig under vilka förutsättningar tredjelandsöverföringar av personuppgifter är tillåtet. Föreläsaren går noga igenom dessa förutsättningar så att du på ett korrekt sätt vet hur du ska gå till väga. Vanliga programvaror och tjänster som Microsoft, Amazon eller Oracle brukar innebära överföring enligt standardavtalsklausuler. Dessa klausuler upphör att gälla under 2021 och i kursen får du lära dig hur du ska hantera den omställningen. Kurslängd: 47 minuter

Kamerabevakning & GDPR

1900:-
Vad innebär det för er som företagare att använda sig av kamerabevakning? Vilka tillstånd behöver ni? Vad är skillnaden på om arbetsplatsen ska kamerabevakas eller annan plats? Hur länge får ni lagra inspelningen? I kursen går föreläsaren igenom förutsättningarna för tillåten kamerabevakning. Kursen har utgångspunkt i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakning behandlar personuppgifter och ska därför ske i enlighet med GDPR, föreläsaren går igenom principer som måste tas i beaktning och vilka överväganden som måste göras. I kursen får ni lära er vilken information som ska nås ut till de som riskerar fångas på bild och vilka dokument som ska finnas på plats för att kamerabevakningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Kurslängd: 29 minuter

Cookie policy

795:-
I den här kursen får du lära dig de viktigaste sakerna att tänka på när man upprättar en cookie policy och vad som måste beaktas i förhållande till GDPR. Föreläsaren går igenom varför det kan vara bra att använda cookies på sin verksamhets hemsida, vad en cookie policy måste innehålla, hur du inhämtar aktivt samtycke och hur en cookie banner kan se ut. Kurslängd: 20 minuter

GDPR: start

795:-
Har ni ert personuppgiftsbiträdesavtal på plats? När föreligger ett biträdesförhållande? Hur hanteras en personuppgiftsincident? Hur hanterar ni er e-post? När ska information gallras? Hur ofta byter ni lösenord på er e-post? I den här kursen går föreläsaren igenom de fem viktigaste dokumenten att ha på plats för att styrka att verksamheten följer GDPR. Sedan våren 2021 har tillsynen över företags personuppgiftshantering ökat och det är därför viktigt att upprätta dokument som visar på verksamhetens rutiner. Kursen är att se som ett första steg i GDPR-arbetet och ger en översikt över de viktigaste dokumenten att upprätta. Kurslängd: 17 minuter

Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR

1900:-
Med vår fördjupningskurs med inriktning på marknadsföring ger vi dig möjligheten att säkerställa kraven för personuppgiftshantering avseende marknadsföring i din organisation. Genom att gå kursen får du de fullständiga riktlinjerna för hur du kan marknadsföra verksamhetens tjänster och produkter på ett lagligt sätt enligt GDPR och undviker därav sanktionsavgifter samt dåligt rykte för din marknadsföring. Kurslängd: 44 minuter

Personuppgiftsbiträdesavtal

1900:-
Ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för en annan organisations räkning - exempelvis en IT-leverantör med uppdrag att sköta ett affärssystem eller leverera en lagringstjänst där personuppgifter behandlas. GDPR kräver att det finns ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och biträdet.

GDPR II - praktisk fördjupning

3900:-
Fördjupningskursen i GDPR riktar sig till företag som påbörjat sitt GDPR-arbete, eller som redan har den grundläggande kunskapen. Kursen går igenom de implementeringsfrågor och avvägningar som dyker upp under arbetet, och ger praktiska tips på vad du behöver göra för att uppfylla kraven. Du får även kunskap om vad du ska tänka på för att fortsatt efterleva reglerna även efter det att den inledande strukturen är på plats. GDPR II behandlar på ett fördjupande plan bland annat frågor om samtycke, informationsskyldighet gentemot den registrerade, krav gällande anställdas personuppgifter, riktlinjer för e-postbehandling, samt vad ett personuppgiftsbiträdesavtal bör innehålla. Genom kursen GDPR II får du kunskapen du behöver för att hantera de största utmaningarna inför den nya lagen och säkerställa företagets GDPR-arbete. Kurslängd: 120 minuter

Cybersäkerhet

2900:-
I och med en ökad digitalisering blir allt vanligare med hackerattacker och andra typer av cyberincidenter. Efter en incident är de första 72 timmarna avgörande för att minimera skadorna som annars kan bli väldigt kostsamma och leda till stora konsekvenser för organisationen. Det gäller alltså att undvika risker, vara väl förberedd och utbildad för att agera snabbt och bestämt. I kursen får du lära dig om hur man upprättar säkra rutiner hos sin personal, det akuta incidentarbetet, vilka aktörer som ska underrättas, hur kommunikation bör se ut internt och externt och hur incidenten anmäls. Föreläsarna går bland annat igenom hur ett ”Incident Response Team” bör se ut, vad man ska tänka på gällande cyberförsäkring och hur man gör när företagets e-post inte går att använda. De ger konkreta tips utifrån deras erfarenhet med exempel från verkliga fall och svarar på vanliga frågor. Kurslängd: 76 minuter

Standardavtal inom IT

1900:-
Vilka är de vanligaste standardavtalen inom IT-området? Hur ser avtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll ut? Vilket avtal är lämpligt i vilken situation? Vad ska man tänka på när man använder sig av standardavtal? Vad bör omförhandlas eller specificeras för att undvika fallgropar i just ert IT-avtal? Kursen handlar om de vanligaste standardavtalen inom IT-området och dess struktur. Föreläsaren går igenom delarna och innehållet i standardavtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll och vad som skiljer dem åt. Dessutom får du tips om vad som kan vara bra att omförhandla och specificeras vid ingående av avtal. Kurslängd: 26 minuter

Molntjänstavtal & IT-licensavtal

2900:-
Vad kan ni förvänta er av leverantören när ni köper in programvaror och IT-tjänster? Vad är skillnaden mellan ett molntjänsteavtal och ett klassisk IT-licensavtal? Vad ska du tänka på i förhandling beträffande drift, underhåll och service? Hur långt sträcker sig leverantörens ansvar när något går fel? Har leverantören rätt att göra ändringar i tjänsten? Kursen går igenom de typiska skillnaderna mellan molntjänstavtal och IT-licensavtal. Föreläsaren förklarar hur det brukar se ut och vad man ska tänka på vid implementering, ändring och uppsägning av programvara eller IT-tjänst, utifrån sina erfarenheter. Kursen har ett kundperspektiv på avtal som ofta kan vara leverantörsvänliga och du får tips på vad du ska tänka på vid förhandling. Kurslängd: 60 minuter

Paketets innehåll

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till alla våra kurser samt tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett kursintyg.

Hur går du kurserna?

Om E-Learning

När du beställer våra E-Learningkurser får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"All kunskap inom GDPR samlat i ett paket"

Webbutik