Kampanj
"Vi är nöjda med kurserna och tycker att de är ett väldigt bra utbildningskomplement för mig och mina kollegor." - Bertil Magnusson Fastighetschef, Svenska kyrkan Östersund
"Ett fullständigt juridiskt utbildningsutbud som säkerställer att vi har relevant kompetens i organisationen." - Johana Lindblad KMA Samordnare, Mobil Bygg AB
"Ett brett utbud som ständigt uppdateras vilket gör att vi alltid har relevant och bra kunskap att hämta!" - Timmy Le Persson Nordic HR Generalist, Ria Financial Services Sweden AB

Utbildningspaket: Bygg & Entreprenad

- allt du behöver veta om entreprenadrätt

Med vårt kurspaket i Bygg & Entreprenad säkerställer du att alla på företaget får den kunskap som behövs för att förstå vad ÄTA-arbeten, AB 04 & ABT 06 och mycket mer innebär.

Vid beställning har alla i ert företag obegränsad tillgång till kursutbudet under ett helt år. Ni kan under året ta del av kurserna när ni vill och hur många gånger ni vill. Snabbt och smidigt på surfplatta, mobil eller dator – allt som krävs är internetuppkoppling. Alla som går en kurs får också ett kursintyg!

Följande kurser ingår:

Total kurslängd: 22 timmar

8316:-

Entreprenadjuridik på engelska

3900:-
Om man arbetar inom bygg och entreprenad i Sverige är det viktigt att förstå kontrakten man arbetar under för att projektet ska fortlöpa smärtfritt utan onödiga missförstånd. I kursen går föreläsarna igenom de vanligaste avtalen i branschen, AB 04 och ABT 06, på engelska. Kursen är översiktlig med viss fördjupning i de viktigaste bestämmelserna, bland annat om kontraktshandlingar, organisation, ÄTA-arbeten, hinder och störningar, ekonomi, ansvar och garanti, fel, reklamationer och hävning. When working within construction in Sweden it is important to understand the applicable contracts so that the project can continue smoothly without unnecessary misunderstandings. In this course, the lecturers explain the most common contracts in the domain: AB 04 and ABT 06 (in English). The course contains a basic overview with some in-depth explanations on the most important regulations in the contracts, such as Alterations and Additions (“ÄTA”), Hinderances, Disruptions, and Cost Increases, Inspections and Liability periods and guarantees. Kurslängd: 113 minuter

Hinder & störningar i entreprenader

1900:-
Många byggprojekt är komplexa och det blir ofta inte som parterna hade tänkt sig när entreprenaden upphandlades, exempelvis kan oväntade omständigheter dyka upp som innebär att entreprenaden tar längre tid och blir dyrare. Kursen handlar om bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 som reglerar hinder och störningar i en entreprenad och hur de ska hanteras i praktiken. Föreläsaren går igenom vad väsentlig rubbning och forcering innebär samt under vilka förutsättningar som entreprenören är berättigad till tidsförlängning och ekonomisk ersättning. Kurslängd: 40 minuter

Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader

1900:-
Kursen behandlar arbetsmiljöfrågor i entreprenader med fokus på ansvar. Föreläsarna går igenom de olika aktörerna i en entreprenad, som byggherren, BAS-P, BAS-U, arbetsgivaren och arbetstagaren samt vilket ansvar de olika aktörerna har enligt lag och om det går att överlåta ansvaret. Förutom aktuella lagar och föreskrifter regleras arbetsmiljöansvar ofta i avtal, i kursen beskrivs hur sådana avtal kan se ut och bör innehålla. Ni får lära er vilken typ av skyddsombud som behövs i er entreprenad och vilka dokument som ska finnas på plats. Avslutningsvis ges tips och råd kring arbetsmiljöarbetet i praktiken. Kurslängd: 47 minuter

Fel och skador vid entreprenad

2900:-
Denna kurs i Bygg & Entreprenad är en fördjupningskurs som, med utgångspunkt i de olika standardavtal som finns, går igenom frågeställningar för vad som utgör fel i en entreprenad, skador till följd av fel, och framförallt vem som bär ansvaret vid fel och skador. Kursen ger praktiska råd om hur du kan använda juridiken för att lösa situationer där beställare och entreprenör inte är överens. Lär dig undvika tvister och få verktygen du behöver för mer kostnadseffektiva entreprenader! Kurslängd: 55 minuter

Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten

1900:-
Den digitala kursen Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten ger dig en djupare inblick i de viktiga ÄTA-arbetena som entreprenadföretag stöter på. Kursen har en ekonomisk inriktning där ett stort fokus ligger på hur du med enkla knep ska kunna tjäna mer pengar på din verksamhet. Kursen lär dig också att förebygga olika juridiska problem och därmed slippa slösa onödiga pengar. Kurslängd: 48 minuter

Bygg & Entreprenad: Grund

3900:-
Inom entreprenadbranschen har juridiken en speciell ställning då hela branschen har gemensamma standardavtal utformade för att fungera i många olika situationer. Men visste du att det är så mycket mer som tillämpas? Avtalslagen och köplagen är två exempel på lagar som används ofta. Just detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i Bygg & Entreprenad: Grund, en digital kurs skräddarsydd för entreprenadbranschen. Kurslängd: 204 minuter

Konsumententreprenader

3900:-
Föreläsningen är en systematisk genomgång av Konsumenttjänstlagen i de delar den rör entreprenader. Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort lagen till konsumentens nackdel. Arbetar du mot konsumenter kan konsumententreprenader vara det mest avgörande för dig och dina kollegor att ha koll på i en entreprenad, både för att undvika juridiska misstag och onödiga kostnader. Kurslängd: 130 minuter

Rättsfall: Skadestånd i entreprenad

795:-
I den här minikursen går vår egen jurist igenom ett särskilt intressant rättsfall som berör skadestånd i entreprenader. Normalt kan ett avtal endast medföra förpliktelser för avtalsparterna, men går det att rikta skadeståndskrav mot den som vållat skadan, inom ramen för kontraktet? Går det att överlåta fordran från avtalsparten till skadevållaren i stället för att, i detta fall generalentreprenören ska betala skadestånd och sedan rikta anspråk mot underleverantören? Öppnar detta fall från Högsta domstolen upp för en effektivare skadeståndsprocess, som kan vara särskilt viktigt om ens avtalspart till exempel är insolvent? Kurslängd: 12 minuter

ABK 09

3900:-
Vid konsultuppdrag i en entreprenad används ofta standardavtalet ABK 09. Kursen behandlar avtalets utformning och de viktigaste bestämmelserna i varje kapitel. Föreläsarna förklarar hur de ska läsas och tillämpas med hjälp av deras långa erfarenhet och fall från verkligheten. Kursen ger en förståelse för hur ABK 09 utmärker sig från andra vanliga avtal i branschen, som AB 04 och ABT 06 och vad som är viktigt att tänka på i när man anlitar en konsult eller verkar som konsult i entreprenader. Föreläsarna beskriver vad som gäller avseende fackmässighet och god yrkessed samt vilka skyldigheter parterna har gentemot varandra. De utgår från de vanligaste missförstånden och frågorna som brukar uppkomma, bland annat om ansvarsfrågan när uppdraget inte gått som planerat och om hävning som ibland kan vara knepigt. Detta för att undvika missförstånd och tvister mellan beställare och konsult. Kurslängd: 100 minuter

Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad

2900:-
I en entreprenad kan det handla om mycket pengar och det kan innebära en ekonomisk risk om er avtalspart hamnar på obestånd eller går i konkurs och på så vis inte kan prestera sin del av avtalet. I kursen får ni lära er mer om obestånd och konkurs, vilka bestämmelser som finns i standardavtalen och vad en företagsrekonstruktion innebär. Föreläsarna ger även praktiska tips och råd kring hur man både som beställare och entreprenör bör agera innan entreprenaden, under entreprenaden och vid en eventuell konkurs hos er motpart, för att minimera den ekonomiska risk ni står. Kurslängd: 74 minuter

Entreprenad och allmän avtalsrätt

1900:-
Kursen behandlar allmän avtalsrätt och avtalstolkning ur ett entreprenadrättsligt perspektiv. Föreläsarna går igenom ingående av standardavtal och andra avtal i en entreprenad, tolkning av dessa avtal och svarar på vanliga frågor som brukar dyka upp i anknytning till detta. Frågor som tas upp är bland annat omfattningen av kontraktsarbetena, rangordningsregler vid flera kontraktshandlingar och avtal samt hur man hanterar motstridiga uppgifter i samma handling - för att avtal ni ingår ska bli som ni tänkt er. I kursen ges även tips när man ingår nya avtal efter ett redan ingånget entreprenadkontrakt, såsom AB 04, ABT 06 och ABK 09. Kurslängd: 48 minuter

Prisreglering till följd av kostnadsändringar

1900:-
När oförutsedda händelser som till exempel pandemier och krig sker kan det leda till oväntade kostnadsförändringar som påverkat material och varor som förekommer i entreprenader. Det kan ha en väsentlig påverkan på priset av hela entreprenaden och påverka vinstmarginalerna. I AB 04 och ABT 06 finns en möjlighet att reglera slutpriset för entreprenaden på grund av kostnadsökningar. I den här kursen får du lära dig under vilka förutsättningar bestämmelserna är tillämpliga och hur du förbereder en framställan om prisreglering till din motpart. Kurslängd: 24 minuter

AB 04

2900:-
I denna kurs beskrivs vad som gäller för utförandeentreprenader. Grunderna för entreprenadrätten presenteras, och standardavtalet AB 04 behandlas på ett djupare plan. Genom kursen får du insikt i de mest aktuella reglerna för utförandeentreprenader, och genom belysande rättsfall förklarar föreläsaren hur reglerna ska tolkas. I kursen beskrivs också hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå. Kurslängd: 89 minuter

AMA-systemet

2900:-
Vad betyder egentligen AMA och varför är det så viktigt? Har du lagt märke till koder och rubriker, men aldrig riktigt förstått strukturen? I den här kursen får du vägledning om de olika förhållandena till AMA, det specifika entreprenadkontraktet och AB-avtalen. Du uppmärksammas också om olika principer som är viktiga att känna till. Efter den här E-Learningkursen om AMA-systemet kommer du lättare kunna orientera dig i den mycket viktiga, om komplicerade, strukturen kring AMA. Du får en introduktion om vad AMA egentligen innebär, hur kopplingen sker till ditt specifika entreprenadkontrakt och hur hänvisning ska ske på rätt sätt för att vara giltig. Du som beställare, entreprenör eller konsult får i den här kursen den juridiska kunskapen om AMAs olika delar och vilka punkter som är viktiga att kontrollera i just ditt kontrakt. Genom att gå den här kursen ökar förståelsen kring AMA-systemet och vilka fallgropar du ska undvika. Kurslängd: 55 minuter

ABT 06

2900:-
I denna kurs beskrivs ABT 06 – standardavtalet för totalentreprenader. Inledningsvis presenteras avtalsrätten och entreprenadrätten, och sedan redogör föreläsaren för de mest relevanta bestämmelserna i ABT 06, och genom belysande rättsfall förklaras hur dessa regler ska tolkas. I kursen beskrivs hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå. Kurslängd: 87 minuter

Besiktning i entreprenader

1900:-
Utöver slutbesiktning och garantibesiktning finns fyra specialbesiktningar som kan gynna både parter att utnyttja. Men när ska dessa besiktningsformer påkallas och vad ska de avse? I kursen får du lära dig vilka möjligheter de olika besiktningsformerna kan ge och när dessa ska påkallas. Föreläsaren förklarar även besiktningsmannens roll och om besiktningens genomförande samt vad som händer om man inte håller med om besiktningsmannens utlåtande och det uppstår en tvist om vad som är fel i entreprenaden. Kurslängd: 23 minuter

ABM 07

1900:-
I kursen får du lära dig om avtalet ABM 07 som reglerar köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. Föreläsaren börjar med att gå igenom vilka parter som har förhandlat fram avtalet för att sedan gå in på de olika rubrikerna och punkterna i avtalet. Du får lära dig om de inledande täckbestämmelserna, avtalets förhållande till den svenska köplagen, reklamation, säljarens ansvar för fel med mera. Kursen ger dig en god förståelse för hur avtalet ska förstås och tillämpas i praktiken. Den här kursen passar dig som verkar inom byggbranschen och vill lära dig mer om vilka regler som gäller vid köp av byggvaror! Kurslängd: 23 minuter

AB-U 07

1900:-
I kursen får du lära dig om underentreprenadskontraktet AB-U07 som är tänkt att användas i avtalsförhållanden mellan en huvudentreprenör och en underentreprenör vid utförandeentreprenader. AB-U 07 syftar till att harmonisera villkoren i alla led och skapa schyssta förhållanden mellan huvudentreprenören och underentreprenören. Föreläsaren börjar med att gå igenom avtalets relation till AB 04 för att se förklara vad de olika begreppen i avtalet betyder. Genom kursen får du lära dig om frågor om organisation, tider, viten, avsyning, fakturering, besiktning med mera. Föreläsaren avslutar kursen med att ge användbara tips för dig som funderar på att upphandla underentreprenörer. Den här kursen passar dig som verkar inom byggbranschen och vill få en bättre förståelse för hur AB-U 07 ska förstås och tillämpas i praktiken! Kurslängd: 25 minuter

Hantverkarformuläret

1900:-
Den här kursen handlar om konsumententreprenader – det vill säga en entreprenad där en näringsidkare utför arbete med en konsument som beställare av ett byggprojekt. Föreläsaren går igenom två viktiga avtal, kopplat till konsumententreprenader, som har tagits fram av byggbranschen; det så kallade hantverkarformuläret och småhusentreprenadernas kontrakt ABS 18 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Du får genom kursen bland annat lära dig om vad hantverkarformulärets säger om priset, tider, betalningsplan och vite. Förläsaren går även igenom några punkter i ABS 18 samt vad som gäller när det kommer till garantitid och ansvarstid för småhusentreprenader. Kursen ger dig en god förståelse för hur såväl hantverkarformuläret som ABS 18 ska förstås och tillämpas i praktiken. Den här kursen är användbar för dig som vill lära dig mer om vilka regler som gäller när din beställare är en privatperson och det rör sig om en konsumententreprenad! Kurslängd: 47 minuter

Paketets innehåll

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till alla våra kurser samt tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett kursintyg.

Hur går du kurserna?

Om E-Learning

När du beställer våra E-Learningkurser får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"All kunskap inom bygg & entreprenad samlat i ett paket"

Webbutik