Kampanj
"Vi är nöjda med kurserna och tycker att de är ett väldigt bra utbildningskomplement för mig och mina kollegor." - Bertil Magnusson Fastighetschef, Svenska kyrkan Östersund
"Ett fullständigt juridiskt utbildningsutbud som säkerställer att vi har relevant kompetens i organisationen." - Johana Lindblad KMA Samordnare, Mobil Bygg AB
"Ett brett utbud som ständigt uppdateras vilket gör att vi alltid har relevant och bra kunskap att hämta!" - Timmy Le Persson Nordic HR Generalist, Ria Financial Services Sweden AB

Utbildningspaket: Arbetsrätt

- allt du behöver veta om arbetsrätt

Med våra högt betygsatta kurser i arbetsrätt får du och dina kollegor en skräddarsydd genomgång på det viktigaste ni behöver veta i praktiken, vilket kommer ge er kunskapen ni behöver för att tidseffektivt kunna bemöta de juridiska utmaningar som vanligen dyker upp i er yrkesroll.

Vid beställning har alla i ert företag obegränsad tillgång till kursutbudet under ett helt år. Ni kan under året ta del av kurserna när ni vill och hur många gånger ni vill. Snabbt och smidigt på surfplatta, mobil eller dator – allt som krävs är internetuppkoppling. Alla som går en kurs får också ett kursintyg!

Följande kurser ingår:

Total kurslängd: 15 timmar

8316:-

Arbetstagare eller uppdragstagare

1900:-
Om du har uppdragstagare bland din personal är det viktigt att behandla dem så. En uppdragstagare kan komma att betraktas som arbetstagare oavsett vad som står i avtalet om er verkliga arbetsrelation ser ut så, vilket medför andra skyldigheter och ansvar för dig som arbetsgivare. I den här kursen får du lära dig om skillnaderna mellan begreppen och vilka faktorer som avgör om det är frågan om ett arbetstagar- eller uppdragsförhållande – det är mer än bara avtalet. Kurslängd: 23 minuter

Att anställa en chef

1900:-
Står ni inför att anställa en chef är det viktigt att veta om personen omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen och kollektivavtal eller inte. Ett VD-avtal ska skydda både företaget och VD:n och måste därför vara väl genomtänkt. I kursen får du lära dig vad ett sådant avtal bör innehålla och vad man bör ta i beaktning när man anställer en chef. Föreläsaren går även igenom vad som gäller enligt medbestämmandelagen om VD:n är med i facket. Kurslängd: 22 minuter

Nyheter inom arbetsrätt 2022

1900:-
I denna nyhetsuppdatering går vi igenom de senaste och viktigaste förändringarna på arbetsrättens område som du som arbetsgivare bör ha koll på. Den mest omfattande förändringen är naturligtvis den stora reformen i LAS. Men det är även viktigt att ha koll på den nya visselblåsarlagen, arbetsmiljöverkets nya krav, omställningsstöd och det senaste från EU-kommissionen för att hålla sig ajour. Avslutningsvis går föreläsaren igenom nya intressanta domar från arbetsdomstolen. Kurslängd: 25 minuter

Anställda arbetandes utomlands

1900:-
Önskar din arbetstagare arbeta utomlands? Är personen att betrakta som utsänd eller rör det sig om vanligt distansarbete? Vad får detta för arbets- och skatterättsliga följder? Omfattas den anställde av svensk socialförsäkringslagstiftning? Till vilket land ska sociala avgifter betalas? Vem ansvarar för rese- och kontorskostnader som tillkommer? I den här kursen besvaras frågor som kommer upp i samband med att en anställd i Sverige arbetar utomlands. Genom större möjligheter att arbeta på distans har fler valt att arbeta utomlands, detta leder till frågor om skatt, sociala avgifter, svensk socialförsäkring och om den anställda omfattas av svensk arbetsrättslig lagstiftning. Svaren på frågorna handlar ofta om hur upplägget för den anställdas utlandsvistelse ser ut, föreläsaren förklarar under vilka förutsättningar den anställde arbetar under svensk rätt och vad arbetsgivaren är skyldig att göra. Kurslängd: 28 minuter

Arbetsrätt för arbetsgivare

3900:-
Denna E-Learningkurs behandlar ämnet arbetsrätt. Föreläsaren Elin Awerstedt går igenom det viktigaste du behöver veta som arbetsgivare - det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot dina anställda. Kursen behandlar reglerna kring anställningsavtal, anställningsformer och uppsägning. Kursen tar också upp vanliga personalfrågor om semester och föräldraledighet, förhandlingsskyldighet och verksamhetsövergångar samt utmaningarna med att hantera diskriminering på arbetsplatsen. Utbildningen är skräddarsydd till både dig som arbetsgivare och dig med personalansvar, och ger dig verktygen för hur du kan hantera både grundläggande och mer komplexa arbetsrättsliga frågor. Genom att gå kursen får du den kunskap som krävs för att fatta korrekta beslut och du lär dig hantera arbetsrättsliga situationer som annars kan kosta både tid och pengar. Kurslängd: 132 minuter

Arbetsgivares kvittningsmöjligheter

795:-
Har du en fordran på en anställd och undrar om du kan kvitta den mot den anställdes lön? I Sverige finns ett generellt förbud mot sådan kvittning, men det finns undantag. Kursen handlar om arbetsgivares kvittningsrätt enligt lagen. Föreläsaren förklarar frivillig kvittning, förutsättningarna för tvungen kvittning och vad du ska tänka på inför en kvittning, bland annat om kollektivavtal och vilket belopp den anställde har rätt att behålla. Kurslängd: 18 minuter

Drogtester på arbetsplatsen

1900:-
När får en arbetsgivare testa sina anställda för droger? Kan sådana tester anses utgöra ett kroppsligt ingrepp som inskränker på arbetstagarens integritet? Kan vägran av drogtest leda till uppsägning? Är det en arbetsmiljöfråga att hålla droger borta från arbetsplatsen? I Sverige finns ingen lag som direkt reglerar arbetsgivares möjligheter att drogtesta sina arbetstagare, varför flera lagar och regler ska tas hänsyn till vid en bedömning av om det tillåtet att kräva att sina anställda genomgår drogtester. Föreläsaren navigerar genom aktuell lagstiftning och klargör vad man som arbetsgivare ska tänka på inför drogtester på arbetsplatsen. Dessutom om en vägran av sådana tester kan leda till uppsägning vad som händer om personal blir uppsagd trots att det inte funnits skäl för drogtest. Kursen utgår från både offentlig och privat sektor. Kurslängd: 42 minuter

Nya visselblåsarlagen

1900:-
Har dina anställda en säker inrapporteringskanal för att anmäla om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur ska inkomna anmälningar hanteras? Vilka personer har rätt att visselblåsa och vilka typer av missförhållanden kan rapporteras med stöd av den nya lagen? Vad gäller i förhållande till GDPR? Den nya visselblåsarlagen ger visselblåsare ett starkare skydd än de tidigare haft, i kursen får du veta vad förändringarna innebär för dig som företagare med minst 50 anställda. Bland annat krävs att arbetsgivaren upprättar ett säkert inrapporteringssystem, i kursen går föreläsaren igenom hur ett sådant system kan se ut och vad man bör ta i beaktning. Du får även lära dig vilka typer av missförhållanden som kan anmälas enligt den nya lagen och vilka situationer som inte omfattas av skyddet. Kurslängd: 24 minuter

Arbetstillstånd och migration

1900:-
Vilka skyldigheter har en arbetsgivare som vill anställa personer med medborgarskap utanför EU? Vad ska måste en arbetstagare göra inför anställning i Sverige? Hur ska ett giltigt anställningserbjudande se ut? När ska visum ansökas om? Hur hanteras arbets- och uppehållstillstånd när arbetstagaren är utanför eller i Sverige? Måste du kontakta facket även fast ni inte är bundna av kollektivavtal? Finns särskilda bestämmelser för just er yrkesgrupp? Regelverket är svårnavigerat med många undantag och specialbestämmelser. Föreläsaren går metodiskt igenom allt du behöver tänka på, och vilka åtgärder du som arbetsgivare är skyldig att vidta vid anställning av personer med medborgarskap utanför EU i olika situationer. Bland annat är du skyldig att kontakta Skatteverket och facket samt teckna vissa försäkringar eftersom personer från länder utanför EU omfattas inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Kurslängd: 43 minuter

Vaccinationskrav på arbetsplatsen

2900:-
Kan en arbetsgivare kräva av sina anställda att de vaccinerar sig? Faller ett sådant krav inom ramen för arbetsledningsrätten? Vad har anställda för rättsligt skydd? Får du fråga dina anställda om de är vaccinerade eller tänker vaccinera sig? Vilka avvägningar bör man ta hänsyn till i förhållande till grundlagen och diskrimineringslagen? Går det att omplacera eller säga upp en arbetsgivare som väljer att inte vaccinera sig? Vilket ansvar har arbetsgivaren om en anställd får biverkningar av vaccinet? Kursen utgår från företag i den privata sektorn och går igenom viktiga frågor att ställa innan ett sådant krav ställs på anställda. I den här E-Learningskursen går föreläsaren igenom avvägningar som en arbetsgivare bör göra utifrån anställdas rättsliga skydd, innan ett vaccinationskrav ställs på anställda. Föreläsaren diskuterar avvägningen mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens rätt till integritet och frihet. Genom att gå denna kurs blir du varse om potentiella konsekvenser som kan komma med ett vaccinationskrav. Kurslängd: 33 minuter

Anställ på rätt sätt

2900:-
Vad är det viktigaste att tänka på när du ska rekrytera? Vet du vilka regler du måste följa? Vilken anställningsform bör du använda dig av? I den här E-Learningkursen går vi igenom anställningsprocessen – hela vägen från platsannons till anställningsavtal. Genom att gå kursen får du den information du behöver för att kunna anställa tryggt och säkert. Vi behandlar främst lagen om anställningsskydd men även andra regler som är aktuella vid en anställning. Utöver det får du även en genomgång i de olika anställningsformerna. Den här E-Learningutbildningen är skräddarsydd till företag och beslutsfattare som ska göra eller redan gör anställningar utan hjälp från externa rekryteringsföretag. Kurslängd: 68 minuter

Krishantering vid pandemier såsom Corona

1900:-
I arbetet med sjukfrånvaro hör det kanske inte till vanligheterna att ett virus som Corona Covid-19 plötsligt dyker upp. Hur farligt eller ofarligt viruset än är behöver företagsledare ta ställning till hur de vill att företaget ska arbeta med frågan. Det finns lagliga aspekter utifrån arbetsmiljön, mänskliga aspekter men också riskaspekter. Hur ser arbetet ut? I denna kurs går vi igenom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hur företagsledningen ska arbeta med en samhällsfarlig smitta som Corona enligt AFS 2018:4 och vad som är viktigt att tänka på i mötet med medarbetare och chefer kring frågan. Föreläsaren Kristina Elliot ger dig praktiska tips och råd samt konkret information om vad som skiljer arbetsmiljöriskarbete vid smitta från andra typer av riskanalyser. Du får bland annat veta mer om riskanalyser, psykologi, stigma och medmänsklighet i kursen. Kurslängd: 39 minuter

Avsked & uppsägning: de svåra fallen

2900:-
Under kursen går vi igenom uppsägningar på grund av personliga skäl. Många tror att det är näst intill omöjligt att bli av med besvärlig personal, men det stämmer inte alltid. Uppsägningar på grund av personliga skäl är en bedömningssport, där arbetsgivaren har relativt långtgående skyldigheter att först komma till rätta med problemet innan uppsägning kan ske. Vi berör även frågor om gränsdragningen mellan uppsägning och avsked. Efter genomförd utbildning vet du hur du ska gå tillväga med besvärlig personal. Kurslängd: 84 minuter

Förändringar i LAS

4900:-
I den här högaktuella kursen går föreläsarna igenom de viktigaste förändringarna i LAS som trädde i kraft den 30 juni 2022. Reformen har beskrivits som den största på svensk arbetsmarknad i modern tid och innebär bl.a. att det nu är lättare att behålla värdefull kompetens vid arbetsbrist på företaget och att processen vid tvist om uppsägnings giltighet nu är billigare än det var tidigare för arbetsgivare. Lagen är tänkt att spegla verkligheten genom en kodifiering av praxis och innebär förändringar av stor vikt för arbetsgivare att ha koll på. Kurslängd: 28 minuter

Diskriminering

2900:-
Diskrimineringslagen har nyligen varit föremål för stora ändringar, vilket påverkar hur du som företagare ska arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Denna kurs är för dig som vill ha en genomgång av vad som utgör diskriminering och hur du kan undvika att arbetssökande och arbetstagare diskrimineras. I kursen beskrivs allt du behöver veta om diskrimineringslagstiftningen och tillhörande praxis för att du ska ha möjlighet att överblicka detta viktiga rättsområde och arbeta proaktivt med de problem som kan uppstå. Kurslängd: 54 minuter

Uppsägning vid arbetsbrist

2900:-
Under kursen går vi igenom uppsägningar vid arbetsbrist. Det finns många formella regler som ska följas, och missar man detta riskerar man skadestånd och även att uppsägningen förklaras ogiltig. Vi går igenom alla dessa steg och förtydligar oklara gränsdragningsfall, exempelvis vad arbetsbrist faktiskt innebär. Efter genomförd utbildning har du de verktyg som behövs för att undvika dyra misstag. Kurslängd: 72 minuter

Arbetsmiljöarbete på distans

1900:-
Vad är arbetsmiljö? Vilka krav ställs på arbetsgivaren och arbetstagaren? Hur förändras arbetsmiljöarbetet vid distansarbete? Vem ska ansvara för vad? Vad är viktigt att tänka på vid hemarbete? Arbetsmiljöfrågorna är många, men besvaras systematiskt och pedagogiskt av föreläsarna i kursen för att underlätta ditt arbete för en god arbetsmiljö. Efter den här E-Learningkursen om arbetsmiljöarbete på distans kommer arbetsmiljöarbetet inte verka så tungt och omfattande som du först trodde. Ni får en introduktion om arbetsmiljö och vilken lagstiftning som gäller. I den här kursen uppmärksammas du även om vilka arbetsmiljörisker som är vanliga och vilka rutiner ni bör följa på arbetsplatsen, oavsett om den är på kontoret eller hemma. Genom att gå denna kurs får du som arbetsgivare och arbetstagare praktiska tips på hur hemarbetet bör utformas för att uppnå en optimal arbetsmiljö. Kurslängd: 33 minuter

Arbetsmiljö för chefer

2900:-
Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Här innefattas rutiner för bland annat säkerhet, arbetstagares hälsa och sociala förhållanden. Hur fungerar arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka policys är nödvändiga på er arbetsplats? Vilka påföljder kan du träffas av vid brister i arbetsmiljön? Kan du delegera ansvar för arbetsmiljön? Hur förbereder ni er inför arbetsmiljöinspektionen? I den här E-Learningkursen ges tips och råd för att komma igång med ett fungerade arbetsmiljöarbete med ledning i arbetsmiljölagen. Genom att gå kursen får du kunskap som hjälper dig att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats – med medarbetare som stannar. Kurslängd: 64 minuter

Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten

1900:-
Hur långt sträcker sig arbetsledningsrätten? Hur ligger det till med tystnadsplikt och den anställdas kritikrätt? Vad innebär ett konkurrensförbud? Kan ett arbetsledningsbeslut vara föremål för prövning? Vad ligger utanför arbetsskyldigheten? Av anställningsförhållandet följer att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och ska agera i dennes intresse. Även en arbetsgivare omfattas av har en lojalitetsplikt gentemot varandra. Samtidigt har arbetsgivaren en rätt att leda arbetet på det sätt som arbetsgivaren anser lämpligt. Dessa två principer kan sägas forma ett ramverk för vad en arbetsgivare kan kräva av sina anställda och vad de är skyldiga att rätta sig efter. Föreläsaren går igenom hur dessa principer förhåller sig till varandra och hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig. Kurslängd: 30 minuter

Att förhandla med facket

2900:-
När du som arbetsgivare genomför förändringar i verksamheten eller personalstyrkan behöver du oftast förhandla med en facklig organisation - oavsett om du har kollektivavtal eller inte. Missar man att förhandla riskerar man inte bara att hamna i onåd hos facket – det kan dessutom stå dig som arbetsgivare dyrt i form av skadestånd. Under denna kurs lär du dig det juridiska ramverket kring dessa förhandlingar med utgångspunkt i Medbestämmandelagen. Föreläsaren går igenom vilka förändringar/beslut i verksamheten som ska förhandlas, samt när och hur det ska ske. Under föreläsningen får du också gott om exempel från verkligheten – allt för att du från början till slut ska kunna känna dig trygg igenom förhandlingsprocessen. Kurslängd: 71 minuter

Semesterlagen

399:-
I kursen får du lära dig om semesterlagen ur ett praktiskt perspektiv. Föreläsaren börjar med att ge en kort historisk bakgrund till semesterlagen för att sedan gå in på bestämmelser som är relevanta att känna till. Du får lära dig om hur många semesterdagar en arbetstagare har rätt till, betydelsen av semesterår och intjänandeår, beräkning av semesterlön, förläggning av semester med mera. Avslutningsvis går föreläsaren igenom en checklista med sådant som är viktigt för dig som arbetsgivare att tänka på inför en semesterperiod. Kursen ger dig en god förståelse för hur semesterlagens bestämmelser hänger samman och är användbar för dig som arbetsgivare som vill få ännu bättre koll på juridiken kopplat till semester. Kurslängd: 28 minuter

Paketets innehåll

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till alla våra kurser samt tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett kursintyg.

Hur går du kurserna?

Om E-Learning

När du beställer våra E-Learningkurser får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"All kunskap inom arbetsrätt samlat i ett paket"

Webbutik