fbpx
 
alltomjuridik-default

Uppsägning pga arbetsbrist

Som anställd finns det inga formkrav eller motsvarande för uppsägning. Detsamma gäller dock inte arbetsgivare. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och sakligt grundad. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, vilket kallas för omplaceringsskyldighet. En sakligt grundad uppsägning beror på antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om uppsägningen grundar sig på personliga skäl får den i regel inte baseras på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. En övergång av verksamheten är i sig inte saklig grund för uppsägning, men en sådan övergång kan skapa arbetsbrist som i sin tur är saklig grund för uppsägning. Uppsägningen ska lämnas till arbetstagaren personligen. I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det. En felaktig uppsägning innebär att den anställde dels kan ha rätt till att behålla sitt arbete och dels rätt till skadestånd, varför det är viktigt att ha tillräckligt underlag för ett beslut om uppsägning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetstagare även iaktta turordningsregeln, vilken innebär att sist in är först ut. Små företag med högst tio anställda kan dock undanta två personer från turordningen. Under uppsägningstiden, vilken alltid är minst en månad för tillsvidareanställda, är du som arbetsgivare även skyldig att betala lön till den anställde – även om denne inte fått några arbetsuppgifter.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik