fbpx
 
alltomjuridik-default

Besked om avsked

För att kunna avskeda en anställd krävs att den anställde har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs det alltså att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor utgör normalt grund för avskedande. Även stöld av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Illojal konkurrens är normalt tillräcklig grund för avskedande. Ett avsked ska vara skriftligt, varför det är en god idé att använda mallar för förfarandet. I beskedet om avskedande ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det. Om du är osäker på om den anställdes agerande är tillräckligt illa för att det ska gå att avskeda den anställde så kan det istället vara en idé att säga upp personen, då det inte kräver lika stor misskötsel från den anställda. Ett avsked är dock mer fördelaktigt för dig som arbetsgivare eftersom personen får gå på dagen och du slipper att betala lön under uppsägningstiden.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik