21 mars, 2014

Prövning av utländska domar av tingsrätten

I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det i allmänhet att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. För närvarande fattas sådana beslut av Svea hovrätt.

I den nya lagrådsremissen föreslår regeringen att den prövningen i stället ska göras i tingsrätt.

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I-förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat.

EU har beslutat om en reviderad förordning, som innebär att det blir enklare och går snabbare att verkställa domar i EU. I lagrådsremissen föreslås nya regler som ska komplettera förordningen.

De flesta av lagförslagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  En ständig strävan för EU är att möjliggöra för personer att röra sig fritt mellan medlemsländerna. Ett smidigare förfarande för erkännande och verkställighet av utländska domar underlättar den fria rörligheten.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se