25 juni, 2018

NMR-medlem förlorar vapentillstånd – omgivning gör mannen olämplig

En 23-årig man som överklagat Polismyndighetens beslut att återkalla hans vapentillstånd förlorar nu i kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten håller med förvaltningsrätten och Polismyndigheten om att mannens omgivning – vilken innefattar medlemmar i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR – gör honom olämplig som vapeninnehavare.

I februari 2018 prövade förvaltningsrätten i Göteborg det beslut om återkallat vapentillstånd för en 23-årig man. Beslutet, som fattats av Polismyndigheten i Göteborg, motiverades med att mannen rörde sig i kretsar där vapeninnehav uppmuntrades och där ideologiska våldsbrott förekommit.

Beslutet inskränkte inte föreningsfriheten

I förvaltningsrätten i Göteborg prövades först frågan om beslutet var en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten och åsiktsfriheten. Den 23-åriga mannen hävdade att så var fallet och att detta innebar att han aldrig skulle kunna ansöka om vapeninnehav så länge hans politiska övertygelse inte ändrades. Förvaltningsrätten kom dock fram till att så var inte fallet utan att Polismyndigheten gjort bedömningen utifrån de risker som var förenade med mannens direkta omgivning. Förvaltningsrätten underströk även det faktum att det inte är någon rättighet att inneha vapen, utan en förmån som tillkommer ansvarsfulla personer.

Våldsam framtoning inom NMR

Polismyndigheten har i sitt beslut pekat på den våldsamma framtoning som finns inom NMR. Flera medlemmar har dömts och varit misstänkta för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott. Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att denna omständighet måste vägas in när det bedöms huruvida mannen är lämplig att inneha vapen. 23-åringen var dessutom själv misstänkt för bland annat ofredande mot grupp och våldsamt upplopp – något som domstolen också fäste vikt vid. Sammantaget ansåg förvaltningsrätten att Polismyndighetens beslut var motiverat och avslog därför överklagandet.

Kammarrätten gör samma bedömning

Den 23-årige mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg och argumenterade att beslutet om indraget vapentillstånd i vart fall indirekt är en begränsning av hans föreningsfrihet. Kammarrätten gör dock samma bedömning som förvaltningsrätten och överklagandet avslås även i denna instans.

Vad innebär det här i praktiken?

Vapenlagstiftningens syfte är att endast personer med gott omdöme och känsla för ansvar ska få inneha vapen. Ett vapentillstånd kan enligt vapenlagen återkallas om tillståndshavaren visar sig olämplig att inneha skjutvapen. När lämpligheten prövas så vägs flera omständigheter in. Om tillståndshavarens direkta omgivning är av våldsbejakande natur kan detta innebära att personen inte anses lämplig att inneha vapen.

Kammarrätten i Göteborg Mål Nr 1503-18

Foto: Ulf Palm/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se