9 juli, 2018

Högsta domstolen ska pröva om spelmissbruk kan ge rätt till förvaltare

En man som nekats förvaltare ska nu få fallet prövat av Högsta domstolen. Svea hovrätt ansåg – till skillnad från Solna tingsrätt – inte att spelmissbruk är en anledning att förordnas förvaltarskap trots mannens oförmåga att sköta sin ekonomi. Det blir nu upp Högsta domstolen att avgöra om spelmissbruk kan vara grund för att få en förvaltare.

Tingsrätten beviljade mannens ansökan 

Mannen, som är i 30 årsåldern, ansökte om förvaltarskap till följd av ett långvarigt spelmissbruk som lett till att han skuldsatt sig och hamnat hos Kronofogdemyndigheten. Solna tingsrätt konstaterade att det var uppenbart att mannen inte kunde ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Bland annat hänvisade tingsrätten till att mannen hade varit föremål för utmätning och att alla pengar som han fick in spenderade han på sitt spelmissbruk. Domstolen konstaterade att spelmissbruk inte anges varken i lagen eller i lagförarbetena som anledning till att få förvaltare. I lagen stadgas dock att förvaltare kan ges bland annat på grund av psykisk störning, sjukdom eller ”liknande förhållanden”. Domstolen ansåg att spelmissbruk som gör en person oförmögen att ta hand om sina angelägenheter kan falla in under ”liknande förhållanden” och gav mannen därför rätt till förvaltare.

Hovrätten höll inte med tingsrätten

Svea hovrätt höll med om att mannen inte själv är kapabel att ta hand om sin egendom, men ansåg dock inte att det gick att tolka lagen som att spelmissbruk kan ge en person rätt att få en förvaltare. Detta skulle enligt hovrätten vara att gå utanför det som förarbetena till lagen och lagtexten säger. Hovrätten betonar samtidigt att när domstolen tolkar lagtext eller förarbeten måste den vara försiktig då lagstiftaren har det yttersta ansvaret som lagskipare – inte domstolen. Mot denna bakgrund nekade domstolen mannens ansökan om förvaltare.

Frågan ska nu prövas av HD

Mannen överklagade till Högsta domstolen och domstolen har nu beviljat prövningstillstånd. Domstolen gör som huvudregel endast detta i frågor som är av intresse för rättstillämpningen. Prövningen görs ofta på frågor som inte har blivit prövade förut och där övriga domstolar eller myndigheter behöver vägledning från högsta instans. Huruvida spelmissbruk kan falla in under ”liknande förhållanden” och ge personer rätt till förvaltare kommer alltså nu att prövas och avgöras av Högsta domstolen.

 

Svea hovrätt Mål Nr ÖÄ 11584-17

Foto: Sofia Tanaka / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se