28 mars, 2014

Enklare och effektivare bygglovsprocess

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i plan- och bygglagen, PBL.

I propositionen föreslår regeringen bland annat en helt ny lag för kommunala markanvisningar.

Utöver den nya lagen föreslås även att detaljplanekravet begränsas och att dagens enkla förfarande för att ta fram en detaljplan blir standard samt att det blir både enklare och smidigare att både anta och upphäva detaljplaner.

Dessutom ska möjligheten att få bygglov utökas, även för åtgärder som innebär avvikelse från detaljplan eller områdesberättelser.

Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 med undantag för bestämmelserna om detaljplanekravet och tre följdändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Propositionens syfte är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Vill du bygga någonting på din mark gör du klokast i att kontakta kommunen för att få information om vilka krav som ställs och exakt

 

Foto: TT

Vanja Eriksson 

vanja.eriksson@blendow.se