26 april, 2019

Säljare av livsmedelsbutik lyckades bevisa värdet av varulagret

Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende tvist om betalning för ett varulager i samband med en överlåtelse av en livsmedelsbutik. Säljarna hävdade att inventarierna i enlighet med deras egen inventering uppgick till nästan 600 000 kronor samtidigt som köparna enbart betalade 175 000 kronor. Köparna menade att inventeringen inte var genomförd av extern part och inte heller av parterna gemensamt varför de inte avsåg betala mer för varulagret.

En livsmedelsbutik överläts från två säljare till ett bolag, varpå avtal tecknades i slutet av 2016 och bolaget tillträde livsmedelsbutiken kort därefter. Då säljarna enbart fick 175 000 kronor betalt för varulagret som säljarna värderade till drygt 596 000 kronor stämde säljarna bolaget vid Göteborgs tingsrätt.

Bolaget bestred att ytterligare betalning för varulagret skulle utgå då varulagret inte uppfyllde kravet på s k särskild betalningslikvid, att priset i fakturan för varulagret inte följde av parternas avtal, att priset var oskäligt samt att bolaget hade bestridit fakturan omgående då det mottagit fakturan. Bolaget framförde dessutom att inventering av varulagret skulle göras av en extern part alternativt av köpare och säljare gemensamt, varför inventeringen inte var giltig.

Tingsrätten ansåg dock att då köparen varit närvarande flertalet gånger då inventering genomfördes samt även plockat bort felaktiga eller skadade varor vid inventeringen var de införstådda med att säljarna genomförde inventeringen på egen hand. Därtill ansåg tingsrätten att bolaget inte presenterat någon bevisning avseende att inventeringslistan varit felaktig, och säljarna ansågs då ha uppfyllt sin bevisbörda genom den dokumentation för inventeringen som presenterades, varpå de visat att inventeringen uppfyller villkoren för en avtalsenlig inventering.

Bolaget överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som gjorde samma bedömning som tingsrätten då hovrätten menade att säljarna hade uppfyllt sin bevisbörda gällande inventeringslistornas korrekthet och då framförallt på grund av att representanter från bolaget medgett att de varit närvarande i butiken och plockat ner inkuranta varor från hyllorna vid säljarnas inventering.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr:  Hovrätten för Västra Sverige T 2399-18

Foto: Fredrik Sandberg / TT