23 mars, 2014

Stärkt skydd för hotade och förföljda personer

I en ny proposition föreslår regeringen åtgärder som ska förstärka skyddet för personer som på olika sätt riskerar att utsättas för våld, hot eller förföljelse.

I propositionen föreslås att Skatteverket ska ges möjlighet att begära biträde av polismyndighet och socialnämnd för utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen.

Ett ökat samarbete och samverkan mellan myndigheterna skapar förutsättningar för ett bättre och mer gediget beslutsunderlag i dessa frågor, skriver regeringen.

Dessutom föreslås att förstärkt sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i ärenden om kvarskrivning. Kvarskrivning fungerar som ett adresskydd när en förföljd person har flyttat till annan, hemlig adress. I praktiken innebär det att den nya, verkliga bostadsort inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till andra myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det finns redan i dagsläget ett omfattande skydd för hotade och förföljda personer, men om den nya propositionen går igenom kommer detta skydd att stärkas.
  • Är du utsatt för hot eller våld i en nära relation? Kontakta polisen för att få hjälp. Dokumentera även vad som händer, exempelvis i en dagbok, som kan användas som bevisning i en eventuell framtida rättegång.

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se