Domstolen behöver inte specificeras, utan det finns regler i rättegångsbalken som avgör så kallade forum (den rätta domstolen att pröva frågan). Är man inte så insatt i dessa regler är min rekommendation att ni specificerar det för att göra det tydligt.

Har man inte avtalat om något gäller som huvudregel att den domstol där svaranden (den som blir stämd) har sitt säte eller sin hemvist gäller för tvisten. Det gäller alltså olika om din avtalspart är en juridisk eller en fysisk person. Med säte menas den ort där den juridiska personen, ett bolag eller dess styrelse, har sin registrerade hemhörighet. Sätet anges i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna. Med hemvist menas den ort där svaranden var folkbokförd den 1 november föregående år. Om det inte finns en känd hemvist vare sig inom eller utanför Sverige är hemvisten där svaranden uppehåller sig.

Det vanliga att avtala om är annars någon av dessa tre alternativ:
1) ert säte/hemvist,
2) kundens säte/hemvist eller
3) där käranden har sitt säte/hemvist – dvs beroende på vem som stämmer vem så stämmer man där man har sitt eget säte.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer