Med en LAS-lista antar jag att du menar den turordningslista som ska upprättas enligt 22 § LAS i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Jag vill uppmärksamma dig på att du kan behöva upprätta flera turordningslistor om det finns flera driftenheter på företaget, då ska en turordningslista upprättas för varje driftenhet.

Om ni har kollektivavtal görs en turordningslista för varje avtalsområde d.v.s. en för arbetare och en för tjänstemän. Det är superviktigt att du ser över vad som står i kollektivavtalet då det kan finnas särskilda bestämmelser för hur turordningen ska ske. Saknar ni kollektivavtal och det bara finns ett kontor på orten, är det mest troligt att endast en turordningslista ska upprättas.

Turordningslistan kan se olika ut beroende på hur många anställda som finns. Arbetsgivare med högst tio anställda som omfattas av LAS har rätt att undanta två personer från turordningen. Personerna som undantas och får behålla sina anställningar ska dock ha en särskild betydelse för verksamheten exempelvis genom en anmärkningsvärd och betydelsefull arbetsprestation, arbetsledande anställning, samordnande funktion, särskilda kunskaper eller ha huvudansvar över viktiga kundkontakter.

De uppsägningar som ska ske med anledning av arbetsbristen ska ske i turordning inom varje turordningslista. De anställda inom en driftenhet ordnas i tur efter anställningstid i företaget. De med kortast anställningstid sägs i regel upp först, under förutsättning att någon med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer och kan ta över deras arbetsuppgifter. Går inte det, får den anställde vara kvar, och man går vidare i turordningen.

I turordningslistan bör information såsom den anställdes namn, anställningsnummer, datum för anställningen eller sammanlagd anställningstid, titel eller andra övriga uppgifter som kan vara relevanta finnas med.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer