Arbetsgivaren kan inte överlåta det arbetsmiljörättsliga ansvaret på den enskilde arbetstagaren. Med anledning av det utbredda distansarbetet som säkerligen kommer bli följden av denna pandemi så kan det uppstå frågor kring hur arbetsgivaren ska hantera detta ansvar och utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete under de nya förutsättningarna.

Det första steget är, om ni utgår från att ni kommer tillåta distansarbete hemifrån på deltid, att ni ska göra en ny arbetsmiljökartläggning utifrån de uppsatta målen ni har i er arbetsmiljöpolicy. Vilka risker finns med det ökade distansarbetet? Vilka åtgärder behöver ni som arbetsgivare ta för att hantera dess risker och motverka ohälsa/skador och eventuellt olycksfall med anledning av distansarbetet? Vad ska ni införa för rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö hemma? Ska olika personer på bolaget ha olika uppgifter (hur ska uppgiftsfördelningen se ut)?

Kan ni som ett steg på vägen exempelvis utforma en enkät för arbetstagaren att besvara där ni hjälper era anställda att utreda den fysiska arbetsmiljön (belysning, luft, ergonomi) likväl som den psykosociala arbetsmiljön hemma så att ni därifrån kan bedöma risker och åtgärder? Det är oundvikligt att arbetstagarens ansvar för att upptäcka och rapportera risker i arbetsmiljön ökar med ett utbrett distansarbete, men en idé är att inte enbart i en policy reglera de nya förutsättningarna, men eventuellt i ett tilläggsavtal till anställningsavtalen där det framgår just vad som gäller för distansarbete. I vilken omfattning får den anställde arbeta hemifrån? Vilka arbetstider gäller för distansarbetet? Hur ska arbetsmiljöfrågan för distansarbete lösas d.v.s. krävs att den anställde deltar i en kartläggning/riskbedömning utefter de underlag ni tar fram? Åtar ni er att stå för att den anställde ska ha tillgång till viss utrustning/tekniska hjälpmedel i hemmet? Hur ofta ska ni ha avstämningar med arbetstagare som jobbar hemifrån? Hur länge ska detta tilläggsavtal gälla, en viss period eller tills vidare?

Som kort svar på din fråga bör ni i en policy definiera vad en funktionell arbetsplats i hemmet innebär och vad ni erbjuder i förhållande till faktiska åtgärder samt vad som krävs för att de anställda faktiskt ska erbjudas detta, exempelvis delaktighet i en arbetsmiljökartläggning.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer