I aktiebolagslagen 4 kapitlet 29 § står det följande om tillämplighet av hembudsförbehåll vid dödsfall: ”Avlider en aktieägare, vars aktier omfattas av ett hembudsförbehåll som är tillämpligt på äganderättsövergång genom arv, testamente eller bodelning, och övergår aktierna inte inom ett år från dödsfallet till en ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet.”

Denna bestämmelse innebär att så länge som dödsboet är oskiftat anses aktierna inte ha övergått till en ny ägare och då träder inte skyldigheten att hembjuda aktierna enligt bolagsordningen in. Men ibland kan det ta väldigt lång tid innan ett dödsbo skiftas d.v.s. avvecklas genom att all egendom delas ut till arvtagarna och testamentstagarna. Av den anledningen finns det en specialregel som säger att om aktierna inte skiftas ut till en arvinge inom ett år från dödsfallet då gäller hembudsförbehållet gentemot dödsboet. Det betyder att efter ett år från dödsfallet måste dödsboet hembjuda aktierna till de som redan är delägare i bolaget i enlighet med den procedur som finns i bolagsordningens hembudsförbehåll.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer