Detta är en något komplicerad fråga. Om det rör sig om ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, så finns visst förhandlingsutrymme enligt 6 kap. 8–9 §§ LOU, vilket kan avse både avtalsvillkor som prissättning. Förhandlingarna får dock inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna.

Om ovanstående inte är tillämpligt så finns det regler kring ändring av villkor innan anbudstiden löpt ut samt ändring av villkor när avtal väl har ingåtts. Då gäller ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Sådana ändringar kan vara tillåtna och får göras inom ramen för de förutsättningar som anges i 17 kap. 9–14 §§ LOU.

Däremot vad gäller om avtalsvillkor får ändras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingås så är detta inte reglerat i lag. Det finns ett avgörande från Kammarrätten som kan anses tala för att reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts, dvs 17 kap. 9-14§§ LOU, skulle kunna tillämpas efter att anbudstiden löpt ut (men innan avtalet blir bindande), detta är dock inte helt klart i rättspraxis.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer