I den aktuella upphandlingen är det angivet att grunden för utvärdering som ska tillämpas gäller att det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas genom det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt 6 kap. 1 § LOU.

Det finns ett centralt och relativt nytt avgörande från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 7398–19) som anger att den upphandlande myndigheten inte enbart får värdera kvalité i en upphandlingsprocess.

I det aktuella fallet hade i upphandlingsdokumentet, under rubriken ”Utvärderingsmodell”, angetts att det anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet skulle antas. Under efterföljande underrubrik, ”Tilldelningskriterier”, angavs att den upphandlande myndigheten hade valt följande tre tilldelningskriterier: fiktivt uppdrag, kunskapsöverföring och dokumentation samt statlig värdegrund. Kammarrätten ansåg att den upphandlande myndigheten i målet vid utvärderingen i ramavtalsupphandlingen hade använt en utvärderingsmodell som enbart innefattade kvalitativa kriterier. Kammarrätten ansåg då att genom att inte utvärdera pris i ramavtalsupphandlingen, brutit mot bestämmelserna om tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering i LOU.

Om vi kikar på den aktuella upphandlingen som er fråga grundar sig på är min tolkning att priset är en faktor i utvärderingen, varför jag inte ser något direkt fel i anbudsförfrågan. Ett förutbestämt timpris för vissa delar av kategorier, som i den aktuella upphandlingen, är inte heller ovanligt och utgör inte ett problem så länge tilldelningskriterierna är utformade så att likabehandlings- och transparensprincipen beaktas när förhållandet mellan bäst pris och kvalité ska utvärderas.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer