Det är viktigt att köparen uppfattas som rätt ägare av det nya bolaget gentemot ”resten av världen” och då måste både köpare och säljare agera.

Säljarens checklista:
1. Håll en extra bolagsstämma för att dokumentera beslut som banar väg för att köparen ska kunna ta över bolaget. Beslut som kan behöva tas på en bolagsstämma är exempelvis ändringar i bolagsordningen om den nya styrelsen vill driva bolaget på ett annat sätt än de direktiv som anges i nuvarande bolagsordning eller om ny styrelse/VD/revisor ska utses.
2. Om det har utgivits aktiebrev ska dessa överlämnas till köparen i samband med köpet. Det är vid uppvisande av aktiebreven för styrelsen, eller annan handling som styrker köpet, som styrelsen är skyldig att skriva in köparen i aktieboken som ägare av aktierna. Först när köparen är inskriven i aktieboken har köparen rätt att utöva sina rättigheter i bolaget i egenskap av aktieägare.
3. Den gamla styrelsen kan till Bolagsverket anmäla köparen som särskild firmatecknare fram till att den nya styrelsen är registrerad, så att köparen är behörig att företräda bolaget inför tredje män.
4. Bolagsverket och Skatteverket är sammankopplat i vissa delar, men inte i alla. Den gemensamma portalen är webbsidan www.verksamt.se där man kan registrera olika ändringsärenden som kan aktualiseras i samband med att man ska ta över ett bolag t.ex. anmäla sig som arbetsgivare, ändra SNI-koder i samband med att bolagets verksamhetsföremål ändras, ändra registrering av verklig huvudman eller uppgifter som ligger till underlag för preliminärskatten.
5. Deklarationsombud kan behöva återkallas, vilket görs via Skatteverkets e-tjänst. Det är den behöriga ställföreträdaren för bolaget som ska säljas som kan återkalla ombudet. Styrelsen i ett aktiebolag har alltid behörighet att företräda aktiebolaget. VD kan också återkalla ett deklarationsombud.

Köparens checklista:
1. Beroende på hur ovanstående registreringsförfaranden sker kan vilken part som ska göra vad förändras. Som köpare bör du dock alltid kontakta bank, affärspartners, hyresgäster/hyresvärdar och andra avtalspartners för att introducera dig själv, och även om du kanske inte formellt är behörig att företräda bolaget än – förklara att avtalsrelationen nu är med dig.

Det är viktigt att veta att i vissa avtal finns en CoC-klausul d.v.s. Change of Control bestämmelse som innebär att motparten har rätt att säga upp avtalet om den andre parten byter ledning.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer