För- och nackdelarna ser olika ut beroende på hur bostadsrättsföreningens situation ser ut, men det finns några centrala regler att beakta vid beviljande av medlemskap för juridiska personer i en bostadsrättsförening.

En juridisk person som förvärvat bostadsrätt i bostadslägenhet kan vägras inträde i föreningen i det fall bostadsrätten inte ska användas för fritidsändamål. Detta gäller dock inte kommuner eller regioner som har förvärvat bostadsrätt då de inte får vägras inträde i föreningen. Om bostadsrättslägenheten däremot är avsedd för fritidsändamål görs en medlemskapsprövning av juridisk person i vanlig ordning, på samma sätt som en fysisk person, under förutsättning att föreningens stadgar tillåter juridiska personer som medlemmar. Om en förening vill ta in juridiska personer som medlemmar i föreningen så kan stadgarna behöva uppdateras.

Det är inte upp till den juridiska personen som ska använda bostadsrättslägenheten att bestämma eller definiera fritidsändamål, utan det är bostadsrättslägenheten som ska vara avsedd för fritidsändamål. Om en förening har en lägenhet som är avsedd för fritidsändamål och stadgarna tillåter juridiska personer som medlemmar måste föreningen pröva ansökan om medlemskap enligt de ”vanliga” reglerna.

Styrelsen kan dock ställa krav på hur en bostadslägenhet, som inte förvärvats för fritidsändamål, ska användas genom att avtala om detta. Bland annat kan det innebära att bostadslägenheter inte får upplåtas för övernattningsändamål. Om styrelsen har avtalat med den juridiska personen att lägenheten får användas för att i sin helhet hyras ut i andra hand som permanentbostad krävs det ändå samtycke från styrelse till en andrahandsupplåtelse av denna lägenhet.

Det finns en bestämmelse som ger styrelsen möjlighet att förhindra att en juridisk person som redan är medlem i föreningen successivt köper upp bostadsrätter till bostadslägenheter som inte är avsedda för fritidsändamål. Samtycke behövs dock inte om förvärvet avser en lokal eller en fritidsbostadsrätt.

Var alltid uppmärksam på att motstridiga intressen lätt kan uppkomma mellan medlemmar som är fysiska personer och juridiska personer.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer