Ja, i regel har man rätt att hålla inne betalning även efter entreprenadtiden om vissa förutsättningar är uppfyllda. Grunderna för detta finns i AB 04 kapitel 6 § 16. Enligt denna bestämmelse får beställaren även efter godkänd slutbesiktning innehålla skäligt belopp som säkerhet avseende krav på viten, skadestånd eller annan fordran med anledning av kontraktet. Beställaren har rätt att hålla inne betalning fram tills dess att skälen för innehållandet undanröjts, vilket i detta fall borde innebära att skadan blir reglerad. Om det skulle visa sig att beställarens innehållande av betalning varit ogrundat eller oskäligt ska beställaren betala ränta på den innehållna betalningen.

Er beställare ska informera er om summan av det skadeståndsanspråk de gör gällande gentemot er (och i förlängningen er underleverantör), vilken grund de har för skadeståndsanspråket, samt hur mycket pengar de håller inne. Denna information är väldigt viktig, eftersom det finns en del begränsningar och preskriptionstider att ta hänsyn till. Utan att vara närmare insatt i vad som faktiskt har hänt gissar jag att det rör sig om ett skadestånd grundat på AB 04 kapitel 5 § 11. I denna bestämmelse finns en ansvarsbegränsning som innebär att ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssumman om inte den ansvarige har ett högre försäkringsskydd, eller om den ansvarige gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. I kapitel 5 § 20 finns preskriptionsreglerna som säger att om en skada framträtt under entreprenadtiden så måste skriftligt skadeståndsanspråk framställas inom 3 månader, annars preskriberas det. Slutligen måste summan av de innehållna medlen (pengarna) vara skäligt med hänsyn till skadan, d.v.s. inte mycket högre än det skadeståndskrav man gör gällande.

Försäkringsvillkoren för den ansvarige kommer att spela en stor roll i detta. I regel är försäkringsvillkor väldigt stränga och förutsätter att parterna följer bestämmelserna i AB 04/ABT 06. Om man frångår dessa bestämmelser riskerar man att försäkringsersättning inte betalas ut, exempelvis om ansvarsbegränsningen om 15 % av kontraktssumman överskrids, eller om man medger ersättning trots att preskriptionstiden löpt ut. Ni bör därför vända er till er beställare och be dem förtydliga enligt ovan, d.v.s. (i) grund för anspråket, (ii) anspråkets storlek, samt (iii) hur mycket medel de håller inne. Utifrån detta kan man sedan ta ställning till om anspråket är sakligt/skäligt, samt om anspråket är framställt inom rätt tid.

Tänk på att ni också måste kunna rikta motsvarande krav mot er underleverantör, om det är de som är ansvariga för skadan.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer