Först måste vi göra en bedömning om deras undertecknande av offerten kan betraktas som ett giltigt avtal. Det förutsätts att undertecknaren varit behörig att underteckna offerten och att offerten accepterats inom tidsfristen. En offert blir som regel ett giltigt avtal om det sker en så kallad ren accept. När säljaren av tjänsten (ni) lämnar ett anbud (offert) med preciserade villkor till köparen kan köparen välja mellan att:
1) acceptera anbudet i sin helhet (ren accept),
2) acceptera anbudet med vissa ändringar (oren accept) eller
3) inte acceptera anbudet alls.

Anbudet (offerten) måste ha en tillräcklig tydlig utformning att den omedelbart kan accepteras i syfte att skapa ett avtal. Resterande delar som inte omfattas av offerten får förhandlas om i efterhand. Genom att skriva under offerten har köparen åtagit sig att ansvara för att förutsättningarna som står i offerten blir uppfyllda. Enligt min mening är villkoret om att fordon får tillträde tillräckligt tydligt för att vara gällande i avtalet. Svaret på din fråga om det är beställarens ansvar att se till så att ni kan köra fordon där är alltså ja.

Angående din andra fråga gällande vem som ska ansvara för eventuella skador blir friskrivningen aktuell att diskutera. Det finns ingen lagstiftning som reglerar köp av tjänst mellan juridiska personer, inte heller finns det något standardkontrakt som ni hänvisat till. Bedömningen får alltså ske genom avtalstolkning. Här vill jag ändå poängtera vikten av att använda AB-avtal som standardkontrakt, eftersom många oklarheter kan lösas genom hänvisning till dessa kontrakt.

Även om beställaren accepterat att se till så att ni kan köra fordon utanför fastigheten, så kan inte föreningen tänkas acceptera ett betungande villkor om friskrivning av skador utan att det först har kommit till deras kännedom i offerten eller på annat sätt. I det här fallet bör friskrivningen räknas som ett sådant villkor som inte omfattas av offerten och är ett sådant villkor som blir föremål för ”förhandling” i samband med det fullständiga avtalet. Enligt skadeståndsrättsliga regler ska den som orsakar skadan ersätta den, vilket innebär att avsteg från ansvar- och/eller skadeståndsregler bör vara tydliga.

Sammanfattningsvis kan man säga att offerten i den del den är tydlig binder beställaren vid avtalet, men ett villkor om friskrivning av ansvar kan inte tänkas vara sådant villkor som köparen är bunden av genom att acceptera ett villkor om att tillhandahålla möjligheten för fordon att köra runt fastigheten.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer