Först och främst är avhjälpande och skadestånd inte mellan varandra exklusiva påföljder, dvs den ena utesluter inte den andra. Ett skadestånd kan med andra ord vara aktuellt, trots att konsulten avhjälpt felet korrekt och inom skälig tid. Hur många gånger samma fel kan avhjälpas framgår inte av ABK 09. Endast om felet inte avhjälps inom skälig tid har beställaren rätt att avhjälpa felet på konsultens bekostnad. Teoretiskt kan man därför tänka sig att konsulten får avhjälpa samma fel hur många gånger som helst utan att beställaren har rätt att vägra konsultens avhjälpande och i stället avhjälpa felet själv. I praktiken borde dock flertalet misslyckade försök att avhjälpa felet tyda på en brist i konsultens fackmässighet och förmåga att slutföra uppdraget, vilket skulle kunna ge beställaren rätt att häva avtalet.

Enligt ABK 09 ska beställaren framställa skadeståndsanspråk senast 9 månader från det att skadan upptäcktes, och senast 3 månader från det att beställaren hade skälig anledning att tro att konsulten ansvarar för skadan. Begreppet ”skada” definieras inte i ABK 09, så det går inte med säkerhet att svara på om skadan kan delas upp i två delar (en del före avhjälpande, och en del efter avhjälpande). Är det fråga om för er skilda kostnader så kan man nog argumentera för att det är olika skador som avses, exempelvis om skadan består i ny materialanskaffning och olika omgångar av åtgärder. Om skadan avser samma kostnad, även om den ökat över tid (exempelvis förseningsvite som tickar på) är det dock svårt att argumentera för att det skulle vara två olika skador. Det är konsulten som ska visa att ett skadeståndsanspråk faktiskt är preskriberat. Det finns således inget hinder mot att ni framställer ett anspråk.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer