En arbetstagare som bryter mot sitt anställningsavtal och därigenom orsakar sin arbetsgivare skada kan bli skadeståndsskyldig för brott mot anställningsavtalet. Skadan kan exempelvis bestå i en affärsmässig skada. Skadeståndet som arbetstagaren kan bli skyldig att betala är ett ekonomiskt skadestånd, enligt skadeståndslagen. Allmänt skadestånd kan utgå vid brott mot lag om företagshemligheter eller upphovsrättslagen. Allmänt skadestånd kan arbetsgivaren också ha rätt till om det framgår av kollektivavtal d.v.s. att brottet arbetstagaren har begått är ett brott mot kollektivavtalet.

För att en arbetsgivare ska vinna en process som handlar om rätt till ersättning för ekonomisk skada krävs att arbetsgivaren kan bevisa en mätbar skada. I många fall har ekonomiska skadestånd dömts ut när illojaliteten tagit uttryck i att de anställda under anställningstiden har bedrivit en konkurrerande verksamhet och där arbetsgivaren kan bevisa att denna illojalitet orsakat en ekonomisk mätbar skada hos arbetsgivaren. Denna skada har alltså inte inträffat vid utförande av arbetsuppgifter, utan genom ageranden utanför anställningen.

När arbetstagare i tjänsten orsakar arbetsgivaren skada gäller en begränsning i 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Den innebär att arbetstagaren bara är skadeståndsskyldig vid fel eller försummelse i tjänsten om (i) denne har en ansvarsposition eller (ii) har agerat uppsåtligt (med vilja). En arbetsgivare som blir utsatt för lojalitetsbrott får inte använda disciplinära påföljder så som löneavdrag, utan att ha stöd för det i kollektivavtal eller särskild lagstiftning. Kvittning av skadeståndsanspråk mot lön måste ske enligt en särskild lag om kvittning av lönefordringar. Som huvudregel måste det finnas ett godkännande från den anställde att arbetsgivaren får kvitta lön. Det är viktigt att arbetsgivaren inte gör fel här, annars kan det bli dyrt.

Arbetsvägran (exempelvis om man inte jobbar på sin arbetstid eller vägrar utföra sina arbetsuppgifter) kan vara grund för avsked och att exempelvis jobba för en annan arbetsgivare är absolut ett lojalitetsbrott, särskilt om arbetet sker hos en konkurrent. Ett lojalitetsbrott av graden att förtroendet helt är förlorat är också en grund för avsked. Tänk på att om saken ska upp i domstol så måste arbetsgivaren kunna bevisa den ekonomiska mätbara skadan, annars förlorar man tvisten på grund av att ingen skada kan bevisas.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer