Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kan ingås formlöst, förutom i de få fall där det förekommer formkrav. Vad gäller frågan om digitala signeringar är det väldigt få avtal enligt svensk rätt som enligt lag ska vara egenhändigt undertecknade, det vill säga där formkravet är att ett avtal ska förekomma i ”fysisk” form och underskrivet genom en penna. En handling som måste vara egenhändigt undertecknad är vid fastighetsköp. I 4 kap 1 § första stycket jordabalken står det att köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. ”Underskrives” är ett något vagt begrepp, men ska tolkas som att det krävs att köpeavtalet är egenhändigt undertecknat.

Det som ni bör kunna försäkra er om i de fall som motparten ska signera digitalt är att ni använder ett digitalt verktyg där ni kan verifiera att det är en behörig firmatecknare som har undertecknat eller i det fall att det är en privatperson som är motpart, att det är den personen som de facto signerar digitalt.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer