Obligatorisk ventilationskontroll (”OVK”) regleras i Plan- och bygglagen kapitel 8 § 25. Enligt denna bestämmelse är det byggnadens ägare som ska se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant med rätt behörighet. OVK är således inte en del av besiktningen i den mening som avses i AB 04 där besiktningen är en bedömning av huruvida arbetena är kontraktsenligt utförda. Även om arbetena är kontraktsenligt utförda så kan anläggningen få underkänt i OVK, exempelvis om projekteringen är bristfällig, men det betyder då alltså inte att entreprenaden inte skulle kunna godkännas vid slutbesiktning.

I den tekniska beskrivningen kan OVK närmare anges, men det är vanligt att det bara finns ett krav på OVK (inte att det ingår i entreprenaden). I den tekniska beskrivningen kan det stå att beställaren ska utse en besiktningsman och enligt AB 04 kapitel 7 § 15 ska besiktning bekostas av beställaren. Endast om besiktningsmannen utses av parterna gemensamt ska kostnaden delas. Det är alltså fastighetsägarens skyldighet enligt lag att se till att en OVK genomförs, men om besiktningsmannen utses av beställaren innebär det att beställaren ska betala ersättningen till besiktningsmannen. Om det står i den tekniska beskrivningen (eller någon annan handling för den delen) att det är entreprenörens skyldighet att genomföra/bekosta OVK så ingår det i entreprenaden. Om det bara står att anläggningen ska genomgå OVK så är det inte entreprenörens ansvar, särskilt inte om det dessutom står att beställaren ska utse besiktningsman. Då är det snarare en uppmaning till entreprenören att se till att anläggningen klarar en OVK.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer