Det är alltid bäst i dessa frågor att gå till ”ursprungskällan” vilket är Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer. Det mest centrala därifrån framgår i följande stycke:

”Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.”

Sammanfattningsvis är svaret att anmälningsplikten även omfattar att era anställda har exponerats för smittämnen från covid-19 i samband med arbetet. Det krävs alltså inte att anställda har fått bekräftad smitta.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer