Arla förlorar mot Skatteverket – klimatkompensation för miljoner inte avdragsgill

Mejerikooperativet Arla ville för beskattningsår 2013 att företagets utgifter för klimatkompensation skulle vara avdragsgilla, men har fått avslag på sin begäran från Kammarrätten i Stockholm. Skälen till beslutet är att utgifterna snarast ses som en förbättring av företagets image, och saknar direkt samband med företagets verksamhet.

För att ett företags utgifter ska få räknas som avdragsgilla kostnader ska de vara driftskostnader, alltså en kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst. Sådana utgifter kan dock samtidigt vara att anse som gåvor, då ingen motprestation utgår. Utgifter för gåvor kan till skillnad från driftskostnader inte bli avdragsgilla. Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare vägrat avdragsrätt för utgifter som inte direkt hänfört sig till någon produkt, utan snarare företagets image eller goodwill. Enklare uttryckt kan man säga att en utgift som inte har ett tydligt samband med företagets verksamhet, och där företaget heller inte får någon motprestation inte är avdragsgilla.

Arla hade under 2013 betalat omkring 5,7 miljoner kronor till två olika företag som klimatkompensation för den klimatpåverkan Arlas produkter medför. Pengarna var avsedda för att finansiera trädplantering i Afrika. 

Ingen motprestation har ansetts utgå

I målet har Arla hävdat att klimatkompensation är en del i företagets marknadsföring på så sätt att Arla marknadsfört detta genom en logga på vissa sina produkter. Skatteverket medgav dock inget avdrag eftersom utgifterna inte levde upp till ovan nämnda krav.

Arla tog målet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm men hade ingen större lycka där. Eftersom det varit Arla självt som stått för den marknadsföring där de klimatkompenserande åtgärderna framgått rörde det sig inte om någon direkt motprestation. Rätten bedömde istället att utgifterna haft syftet att stärka Arlas ekologiska profil, och avslog överklagandet.

Kammarrätten går på Skatteverkets linje

Arla överklagade även förvaltningsrättens avgörande till Kammarrätten i Stockholm, och begärde fortsatt att kostnaderna skulle vara avdragsgilla. Kammarrätten konstaterar inledningsvis att Arlas utgifter är kommersiellt avvägda och syftar till att öka försäljningen. Normalt sett ska avdragsrätt alltså föreligga, såvida inte utgifterna samtidigt träffas av avdragsförbudet för gåvor. 

Samtidigt påpekas att Arla frivilligt har betalat för klimatkompensation i form av trädplantering. Bolaget har heller inte fått någon motprestation. Oavsett om syftet varit kommersiellt och om marknadsföringen bidragit till ökade intäkter för bolaget gör kammarrätten därför bedömningen att utgifterna skattemässigt är att anse som en gåva. Arla nekas därmed avdrag för utgifterna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid sponsring betalar oftast ett företag pengar för att exponeras i samband med till exempel ett idrottslags evenemang. Motprestationen är i ett sådant fall tydlig och kan inte bedömas som en gåva. Ibland, som i fallet ovan, är det dock mera oklart vad företaget har fått tillbaka och utgiften kan då komma att bedömas som gåva. Detta helt oavsett att företags utgifter i regel har som syfte att främja försäljning och liknande. 

 

Foto: Terje Pedersen / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB